Energi

Finland är en föregångare som producent och användare av bioenergi. De förnybara energikällornas andel av slutförbrukningen av energi är i Finland nästan 35 procent. Det mål som EU har satt upp för Finland är 38 procent fram till år 2020. Träenergins andel av de förnybara energikällorna är cirka 80 procent. Även i fortsättningen kommer största delen av ökningen av förnybar energi att komma från träbiomassor.

Trä är den viktigaste råvaran i vår energiproduktion. Dess andel är större än oljans, kolets eller naturgasens, när man utöver den direkta energianvändningen beaktar den energi som uppstår i skogsindustrins processer.

Den träbaserade industrins sidoströmmar ger största delen av vår förnybara energi. Dessutom baserar sig många städers kombinerade produktion av el och värme på förnybar träråvara. I fortsättningen kommer också energifraktionerna från jordbrukets och livsmedelsindustrin sidoströmmar att utnyttjas effektivare än nu i energiproduktionen.

Användningen av träbaserade drivmedel ökar snabbt i Finland. Produktionen av bioolja som baserar sig på pyrolys har redan kommit igång och vidareförädlingen av den tallolja som uppkommer i cellulosaprocesserna till andra generationens biodiesel håller på att inledas. Också andra träbaserade anläggningar som förädlar flytande bränslen är under planering.

Bekanta dig med den mångsidiga bioenergin i Finland med hjälp av nedanstående artiklar.

...

Energi

Case

Avfall till energi – med biogas mot cirkulär ekonomi

Vad tycker du, om också av ditt avfall kunde göras miljövänlig och utsläppsfri energi. Sådant som du kan…

Läs mer...

Energi

Case

Metsä Group bygger världens första biofabrik av den nya generationen

Metsä Fibre som tillhör Metsä Group bygger som bäst en biofabrik (bioproduktfabrik) i Äänekoski i mellersta Finland. Den…

Läs mer...

Energi

Case

Renare stadstrafik med träbaserad diesel

UPM testar träbaserad diesel UPM BioVerno i huvudstadsområdets busstrafik tillsammans med Helsingforsregionens trafik (HRT/ finska HSL) och VTT….

Läs mer...

Energi

Case

BioGTS biogasanläggning producerar bränsle for fordon

I det av BioGTS utvecklade Biobox-konceptet förenas bioekonomi direkt med mindre utsläpp i landsvägstrafiken. Biobox revolutionerar tanken på…

Läs mer...

Energi

Case

Altias biokraftverk i Koskenkorva producerar energi av korn

Altias etanolfabrik i Koskenkorva får 100 % energi från åkerbiomassa som ångkraftverket kör med. Kraftverket togs i bruk…

Läs mer...

Energi

Case

Vad är bioteknologi?

Bioteknologi är utnyttjande av levande organismer, deras delar eller egenskaper i produkter, produktionsprocesser och tjänster (OECD:s definition). Bioteknologi…

Läs mer...

Energi

Case

ST1 gör drivmedel för trafiken av sågspån

Det finländska energibolaget ST1 bygger i Kajana världens första produktionsanläggning, som framställer bioetanol för trafikens behov av sågspån….

Läs mer...

Energi

Case

Biobränsle, bioplast och nanocellulosa

Man kan utvinna olja ur träd liksom ur annat organiskt material. Fossila bränslen kan ersättas med biooljor i…

Läs mer...

...