Bioekonomisk strategi

Hållbar tillväxt genom bioekonomi – Finlands bioekonomiska strategi

Finland är på väg mot ett koldioxidsnålt och resurseffektivt samhälle och en hållbar ekonomi. Hållbar bioekonomi spelar en central roll i förverkligandet av detta. Tack vare sin rikedom av förnybara naturresurser, högklassiga kompetens och industriella styrkor har Finland utmärkta förutsättningar att vara en föregångare inom bioekonomi i världen. Genom bioekonomi kan Finlands ekonomi och sysselsättning samt finländarnas välfärd förbättras. Visionen av Finlands första nationella bioekonomiska strategi är att grunden för Finlands välfärd och konkurrenskraft utgörs av hållbara bioekonomiska lösningar.

Målsättningen med Finlands nationella bioekonomiska strategi är att genom bioekonomisk affärsverksamhet samt produkter och tjänster med högt mervärde skapa ny ekonomisk tillväxt och nya arbetsplatser och samtidigt säkra förutsättningarna för funktionaliteten av naturens ekosystem. Den ledande tanken i strategin är att det i Finland utarbetas konkurrenskraftiga och hållbara bioekonomiska lösningar på globala problem och att det skapas nya affärsverksamheter för både de inhemska och de utländska marknaderna som skapar välfärd för hela Finland.

Den bioekonomiska strategins mål är:

1. En konkurrenskraftig verksamhetsmiljö inom bioekonomi.
2. Nya affärsverksamheter inom bioekonomi.
3. En stark kunskapsbas inom bioekonomi.
4. Biomassornas utnyttjandegrad och hållbarhet.

Med bioekonomi avses en ekonomi som nyttjar förnybara naturresurser för att skapa näring, energi, produkter och tjänster. Bioekonomi minskar beroendet av fossila naturresurser, förhindrar utarmningen av ekosystemen samt skapar ny ekonomisk tillväxt och nya arbetsplatser enligt principerna för hållbar utveckling. Målet med den bioekonomiska strategin är att höja avkastningen från vår bioekonomi till 100 miljarder euro före år 2025 och skapa 100 000 nya arbetsplatser.

Den bioekonomiska strategin har utarbetats i ett projekt av arbets- och näringsministeriet. I arbetet deltog statsrådets kansli, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, utbildnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet och deras förvaltningsområden samt VTT och Sitra. I beredningen av strategin deltog också intressentgrupper som representerar bioekonomin och vars synpunkter samlats och sammanställts i fem verkstäder, tre regionala bioekonomiska fora och under diskussionstillfällen för branschen. Alla som varit intresserade av ämnet har kunnat framföra sina åsikter i en enkät på Dinåsikt.fi och på webbplatsen Biotalous.fi. Strategiprocessen stöddes av Gaia Consulting Oy.

Hållbar tillväxt genom bioekonomi – Finlands bioekonomiska strategi (pdf)

3.9.2020: Finlands bioekonomistrategi uppdateras: målet är att stödja klimatmålen och bidra till en hållbar tillväxt