Tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen bioekonomi.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande av den 4 augusti 2020 gäller tjänsten bioekonomi.fi.

Webbplatsen bioekonomi.fi ägs av arbets- och näringsministeriet. År 2020 produceras tjänsten av arbets- och näringsministeriet tillsammans med jord- och skogsbruksministeriet och Tapio Oy.

Granskningen av tjänstens tillgänglighet har utförts av den externa expertorganisationen Wunder. Wunder utförde tillgänglighetsgranskningen av bioekonomi.fi under perioden 30.3–8.4.2020 och lämnade förslag på korrigerande åtgärder. Målet var en webbtjänst som uppfyller tillgänglighetskriterierna på nivå A och AA. Granskningen omfattade hela den dåvarande webbplatsen och uppdaterades efter de första korrigerande åtgärderna 15.5.2020.

Utgående från granskningen har de upptäckta bristerna identifierats och åtgärdats för att uppfylla tillgänglighetskriterierna. Den uppdaterade versionen av webbplatsen lanserades 26.8.2020.

Tillgänglighetsstatus bygger på en självbedömning av Heku-gruppen/Barabra och Tapio Oy som utfört de korrigerande åtgärderna.

Tillgänglighetsstatus för webbtjänsten

Webbplatsen uppfyller de kritiska kriterierna på nivå A och AA.

Lade du märke till brister i tillgängligheten i vår webbtjänst? Berätta för oss och vi gör vårt bästa för att åtgärda bristen

Kontakta oss per e-post: toimitus(at)biotalous.fi eller telefon: Tarja Ollas, Tapio Oy, tfn 040 8356473.

Vi lovar att svara dig så fort som möjligt, senast inom 14 dagar. 

Tillsynsmyndighet

Om du lägger märke till problem med tillgängligheten på webbplatsen ska du först kontakta oss, dvs. webbplatsens administratör. Om du inte är nöjd med ditt svar eller inte får ett svar inom två veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats beskrivs närmare hur du kan göra anmälan och hur ärendet behandlas: https://www.tillganglighetskrav.fi/dina-rattigheter/.

Kontaktuppgifter för tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonväxel 0295 016 000.

Vi arbetar ständigt för att förbättra tillgängligheten

Tillgänglighet är en viktig del av en jämlikt samhälle. Skicka gärna dina förslag på hur vi kan förbättra bioekonomi.fi till huvudredaktören för webbplatsen: Tarja Ollas, telefon 040 8356473, och e-post tarja.ollas(at)tapio.fi eller toimitus(at)biotalous.fi.