Bioekonomi

Bioekonomistrategin 2022–2035 – högre mervärde på ett hållbart sätt

Finlands bioekonomistrategin syftar till att fördubbla mervärdet inom bioekonomin på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt och så att Finland är koldioxidneutralt 2035.

Bioekonomi är en exceptionellt betydande sektor hos oss. År 2019 var mervärdet i bioekonomin 26 miljarder euro, vilket motsvarar 13 procent av det mervärde som uppstod i samhällsekonomin.

Bioekonomin förverkligas på ett resurssmart sätt med hjälp av cirkulär ekonomi. Strategin ger ett starkt stöd till den gröna omställningen i Finland och EU. Det fästs uppmärksamhet vid att den nytta och de olägenheter som bioekonomin medför fördelas rättvist för att främja välbefinnandet i samhället.

Bioekonomi är baserad på produktion där man på ett hållbart sätt utnyttjar förnybara material från naturen samt utvecklar och inför innovationer och teknologier i anslutning till detta. I Finland är också tjänster som utnyttjar naturen, såsom naturturism, en del av bioekonomin.

Åtgärderna i strategin är indelade enligt fyra rubriker: (1) Högre mervärde ur bioekonomin, (2) Stark kunskaps- och teknikbas, (3) Konkurrenskraftig verksamhetsmiljö och (4) Bioresursers och övriga ekosystemtjänsters användbarhet och hållbarhet. Strategin innehåller även sektorspecifika åtgärder.

Mervärdet eftersträvas genom att man utvecklar nya råvaror, tillverkningsmetoder, produkter och tjänster, höjer förädlingsvärdet och resurseffektiviteten samt utnyttjar verksamhetsmodeller för sidoströmmar och cirkulär ekonomi. Det sker en lovande utveckling bland annat inom skogsbranschen, livsmedels- och energiproduktionen, läkemedels-, kemi- och textilindustrin, vattenförsörjningen, fiskerihushållningen, vattenbruket, turisttjänsterna samt naturproduktbranschen.

Målen för bioekonomistrategin fram till år 2035 är att:

  • fördubbla bioekonomins mervärde
  • skapa konkurrenskraftiga och innovativa bioekonomiska lösningar på globala problem
  • skapa förnyande affärsverksamhet både i Finland och för den internationella marknaden och som skapar välfärd i hela Finland
  • öka den resurssmarta användningen och återvinningen av material samt utnyttja sidoströmmar
  • minska beroendet av fossila och andra icke-förnybara råvaror
  • säkerställa ekologisk hållbarhet, social rättvisa och förnyelseförmågan hos förnybara naturresurser samt stärka den bredbasiga kompetensen inom bioekonomi
  • stärka och förnya den teknologiska grunden.

Nyheter, Finland utvecklar

Artiklar, Finland utvecklar

Sågvarornas exportpriser gynnar skogssektorns värdeökning

Case

Grunden för Finlands bioekonomi är starkt förankrad i skogarna. Senaste år växte skogsbranschens andel till…

Olika länders strategier för bioekonomi är sällan likadana

Finland utvecklarBlog

Över 40 länder i Europa och på andra ställen i världen har uppgjort en strategi…

Produkter som förnyar bioekonomin

Finland utvecklarBlog
Kananmunanvalkuaisen

Bioekonomi har en betydande roll i Finland, sett ur både nationalekonomins som mänskornas identitets synvinkel.…

Den finländska bioekonomins mångfald i vågskålen – med mindre naturresurser mera värdeökning

Finland utvecklarBlog
Kaurahiutaleita kulhossa.

Den finländska bioekonomins ”hårda kärna” bygger fortfarande på de traditionella starka stödfötterna inom skogs- och…

Finlands bioekonomistrategi uppdateras: målet är att stödja klimatmålen och bidra till en hållbar tillväxt

Redaktörens valCase

Syftet med uppdateringen av Finlands nationella bioekonomistrategi är att med hjälp av bioekonomi skapa nya…

Smart anpassning visar vägen till en hållbar landsbygd i framtiden

Finland utvecklarBlog
Äldre kvinna och ung flicka som spelar utomhus.

I Finlands landsbygd och skärgård hittas många byar med ett tynande liv. Man talar om…

I MinSkog.fi hittar du all information om skogen och naturen

Trä och skogCase
Metsään.fi kaavio, taustalla metsämaisema.

Webbplatsen MinSkog.fi är en unik kanal genom vilken skogsägare och skogsbranschens serviceleverantörer kan utnyttja skogsdata…

 FinnCERES – på tröskeln till den nya eran med biomaterial   

Trä och skogCase
Cellulosa material.

Du kan göra mycket av trä, om du frågar FinnCERES-flaggskeppets experter. Växter och speciellt träfibrer…

Inga resultat.