Globala målen för hållbar utveckling

På toppmötet 2015 enades FN:s medlemsstater om en handlingsplan och de mål för hållbar utveckling som kommer att styra arbetet för hållbar utveckling 2016–2030. Syftet med handlingsplanen och målen är att avskaffa extrem fattigdom i världen och trygga välfärden på ett sätt som är hållbart med tanke på miljön.

Alla världens länder berörs av Agenda2030 och dess mål för hållbar utveckling. Det är i första hand staten som ansvarar för genomförandet av Agenda2030. För att målen ska kunna uppnås behövs även insatser från den lokala förvaltningen, privata sektorn, det civila samhället och medborgarna.

Handlingsprogrammet innehåller 17 olika mål som gäller hållbar utveckling. Avsikten är att målen uppnås före 2030.

Mer information: kestavakehitys.fi/sv →

Läs bioekonomi-artiklar om samtliga mål för hållbar utveckling: