Nyheter

Jordbruksministrarna gav sitt stöd till den första delen av kommissionens åtgärdspaket – arbetet för att minska jordbrukarnas börda fortsätter

MatNyheter

EU:s jordbruksministrar samlades till möte i rådet för jordbruk och fiske…

Utlysningen av stöd till biogasanläggningar för näringscirkulation inleds

EnergiNyheter

Utlysningen av stöd till biogasanläggningar för näringscirkulation inleds onsdagen den 13 mars…

Årets stöd för biodlingen är 25 euro per bisamhälle

MatNyheter

Syftet med stödet är att kompensera de konkurrensnackdelar som följer av Finlands ogynnsamma…

Framför din åsikt om utvecklingen av landsbygdens livskraft – besvara den landsbygdspolitiska redogörelsens enkät för intressegrupper

Finland utvecklarNyheter

Vi ber dig framföra dina åsikter om hur man kan stärka livskraften på…

Statsrådet godkände ändringar i investeringsstödet för gårdsbruk och i stödnivåerna

MatNyheter

Genom den förordning som nu har godkänts kan investeringsstöd till jordbruket beviljas…

Jordbrukskrisen diskuterades i rådet för jordbruk och fiske – medlemsstaterna eniga om att förbättra jordbrukarnas situation

MatNyheter

EU:s råd för jordbruk och fiske sammanträdde för att diskutera…

Regleringen av laxfisket i Bottniska viken ska säkerställa ett hållbart fiske

Fiskar och vattenNyheter

I enlighet med riksdagens riktlinjer har jord- och skogsbruksministeriet  på basis av internationella havsforskningsrådets (…

Inom Helmi-programmet gjordes år 2023 betydande insatser för att bromsa förlusten av biologisk mångfald

Trä och skogNyheter

Livsmiljöprogrammet Helmi främjade aktivt iståndsättning och vård av livsmiljöer…

Förbättring av driftssäkerheten och cybersäkerheten hos vattentjänsterna beviljades understöd för 2,23 miljoner euro

Fiskar och vattenNyheter

De 51 projekt som beviljas understöd främjar förutom cybersäkerheten inom vattenförsö…

Statsrådet beslutade om ansökan om vissa ersättningar till jordbruket 2024

MatNyheter

Statsrådet godkände en förordning som utfärdas årligen och som bland annat…

Utlysningen av stöd till biogasanläggningar för återvinning av näringsämnen inleds

EnergiNyheter

Stödprogrammet har beretts vid jord- och skogsbruksministeriet och sammanlagt nio miljoner euro har reserverats…

Djurtätheten för alla kycklingar i Finland ska ligga på nivån i EU:s förordning om ekologisk produktion

MatNyheter

Statsrådets förordning om skydd av höns ändras så att djurtätheten fö…

Gårdsbrukets utvecklingsfond finansierar 15 nya nationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom jordbruk och livsmedelsekonomi 2024

MatNyheter

Gårdsbrukets utvecklingsfond finansierar i år 15 nya nationella forsknings-, utvecklings- och utredningsprojekt inom jordbruk och&…

Jordbrukarna har genomfört miljö- och klimatåtgärder väl

MatNyheter

Under det första året av genomförandet CAP-planen ansöktes finansiering främst fö…

Byggandet av Naturresursinstitutets nya forskningsladugård i Jockis går framåt

MatNyheter

Naturresursinstitutet ersätter den nuvarande forskningsladugården i Minkiö med en ny forskningsladugård i…

Färdplanen för avrinningsområdesplanering inriktad på en hållbar vattenhantering

Fiskar och vattenNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet publicerade en färdplan som sträcker sig fram…