Nyheter

Fem miljoner euro i stöd till företag inom fiskerinäringen

Fiskar och vattenNyheter

Den 29 september 2022 utfärdade statsrådet en förordning där det föreskrivs om stöd som ska…

Incitamentsystemet för skogsbruket ändras

Trä och skogNyheter

Den 19 september 2022 lämnade statsrådet en proposition till riksdagen med förslag till en lag…

Det satsas på livsmedelstrygghet, försörjningsberedskap och jordbrukets lönsamhet

Redaktörens valNyheter

Regeringen beslutade den 19 september 2022 om ett förslag till budgetproposition för 2023. För jord-…

Det behövs mer exakt information om fiskresurserna – ändringar i lagen om fiske föreslås

Fiskar och vattenNyheter

Vid regleringen av fisket och förvaltningen av fiskbestånden behövs exakt information om i synnerhet hotade…

Utkast till nationell plan för anpassning till klimatförändringar 2030 på remiss

Redaktörens valNyheter

Ett utkast till nationell plan för anpassning till klimatförändringar 2030 (KISS2030) har sänts på remiss…

Den parlamentariska gruppen för utvärdering av jordbrukets resultat- och utvecklingsutsikter inledde sin verksamhet

MatNyheter

Utvärderingsgruppen är tillsatt av regeringen och har som mål att undersöka olika sätt att trygga…

Den andra ansökningsomgången för finansiering av skogsbruksprojekt inom ramen för Finlands program för hållbar tillväxt inleds

Trä och skogNyheter

Den 8 september 2022 inleds jord- och skogsbruksministeriets nya projektansökan som en del av Finlands…

Frivillig utsläppskompensation ökar i popularitet – spelregler för dem som använder utsläppskompensation

Naturens tjänsterNyheter

Det har blivit allt vanligare för företag att fastställa klimatpåståenden under de senaste åren. De…

Finland börjar tillämpa undantagen från villkoren för den gemensamma jordbrukspolitiken

MatNyheter

I enlighet med statsrådet beslut i dag ska Finland 2023 införa de undantag från villkoren…

Programmet för klimatvänlig mat är samtidigt ett program för vattendragsvänlig mat

MatNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet håller på att bereda ett program för klimatvänlig mat, som samlar åtgärder…

Åtgärderna i försörjningsberedskapspaketet framskrider enligt planerna – en del av stöden kräver snabba åtgärder av jordbrukarna

MatNyheter

Det extraordinära anpassningsstöd till gårdar inom stödområde AB som ingår i försörjningsberedskapspaketet för jordbruket kan…

Betoning på tryggad livsmedelsförsörjning och försörjningsberedskap i jord- och skogsbruksministeriets budgetförslag

Redaktörens valNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet budgetförslag för 2023 betonar särskilt ministeriets grundläggande uppgifter, såsom att trygga livsmedelsförsörjningen,…

Miljörådet antog allmänna riktlinjer om LULUCF-förordningen och avskogning

Nyheter

Rådet godkände kommissionens förslag om att målet till 2030 för markanvändningssektorn på EU-nivå bör vara…

Finlands färdigställda CAP-plan har lämnats till Europeiska kommissionen

MatNyheter

Finlands färdigställda CAP-plan lämnades till Europeiska kommissionen den 20 juli 2022. CAP-planen och svaren på…

Regionala och kommunala aktörer efterlyser tydlighet i den nationella planen för anpassning till klimatförändringar och stöd för lokal anpassning

Redaktörens valNyheter

Den nationella planen för anpassning till klimatförändringar förnyas i år, och den kommer att styra…

Finland och Europeiska kommissionen har nått en överenskommelse om de närmaste årens jordbrukspolitik, minister Kurvinen är nöjd med GJP-planen på flera miljarder euro

MatNyheter

Finland och Europeiska kommissionen har nått en överenskommelse i förhandlingarna om hur EU:s jordbrukspolitik ska…