40 miljoner euro att sökas för stora demoprojekt för ny energiteknik

Nyheter - Publicerad 13.2.2019

Arbets- och näringsministeriet har utlyst ansökan om investeringsstöd för stora demonstrationsprojekt för ny energiteknik för 2019. I år har 40 miljoner euro av bevillningsfullmakten för energistöd reserverats för detta ändamål. Stödet kan sökas fram till utgången av maj och det är avsett för projekt vars investeringskostnader överskrider fem miljoner euro.

Investeringsstödet är avsett för framtida energilösningar för att de nationella mål och EU-mål som ställts upp för 2030 ska nås. Enligt dem kan följande kategorier av projekt få stöd: 1) bioraffinaderiprojekt, 2) projekt för ersättande av stenkol och andra fossila energikällor inom stadsområden och 3) andra stora demonstrationsprojekt för ny energiteknik.

Syftet med stödprogrammet är att främja sådana nationellt och internationellt reproducerbara lösningar som baserar sig på ny energiteknik.

Investeringsstödet avser att stöda lösningar som inbegriper ny teknik
Beviljandet av stöd baserar sig på en helhetsbedömning och en jämförelse av projekten som inbegriper särskilt en bedömning av nyhetsvärdet av den teknik som ingår i projekten. Vid bedömningen beaktas dessutom projektets genomförbarhet, den energimängd som ska produceras, projektets kostnadseffektivitet och övriga konsekvenser.

Stöd kan beviljas företag och sammanslutningar, såsom kommuner, och endast sådana projekt eller delar av ett projekt som inte skulle inledas utan stöd. Projektet får inte inledas innan stödbeslutet har fattats. Energistöd beviljas inte bostadsaktiebolag, bostadsfastigheter, eller gårdsbruksenheter eller projekt i anslutning till gårdsbruksenheter.

Ansökan om stöd inlämnas via Business Finlands elektroniska system, men ansökningarna behandlas vid arbets- och näringsministeriet. Tidtabellen för stödbeslut beror på antalet inkomna ansökningar och behovet av behandling. Enligt en preliminär tidtabell kommer stödbesluten att fattas hösten 2019.

Ansökningarna ska inlämnas via Business Finlands elektroniska system så att de är framme senast den 31 maj 2019. Till ansökan ska bifogas en särskild blankett för ansökan om stöd för stora demonstrationsprojekt som är avsett för ändamålet. Närmare information om energistödet samt länkar till ansökningsblanketten och e-tjänsten: businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/pk-ja-midcap-yritys/energiatuki/

Små demonstrationsprojekt, dvs. projekt vars varde är högst fem miljoner euro, omfattas inte av denna ansökningsomgång. Ansökningarna om stöd för små projekt behandlas enligt den normala processen för ansökan om energistöd. Det är fortfarande möjligt att ansöka om energistöd för dylika mindre projekt för förnybar energi och energieffektivitet (tem.fi/sv/energistod2).

Ytterligare upplysningar:
Pekka Grönlund, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn  029 506 4815
Annukka Saari, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7197
Kati Veijonen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7170 (fr.o.m. 4.3.2019)
Markku Mäkelä, produktchef, Business Finland, tfn 050 339 2516

Arbets- och näringsministeriet, 13.2.2019