Understöd kan sökas för främjandet av hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket

Nyheter - Publicerad 6.10.2020

Från och med mitten av oktober kan statligt understöd sökas för hållbar vattenhushållning på jord- och skogsbruksområden från Natur-, trafik-, och miljöcentralen i Norra Österbotten (NTM-centralen). Med understöden strävar man efter att starta såväl lokala försök som regionala samarbetsprojekt som stöder en hållbar vattenhushållning på åkrar och i skogen, främjar vattenhushållning på avrinningsområdesnivå samt minskar belastningen på vattendragen.

Ansökningstiden är 15.10–30.11.2020 och understödet kan användas under åren 2021-2022. Under år 2020 finns ca. 3 miljoner euro i finansiering att dela ut till projekt i hela landet. Den slutliga summan specificeras under höstens gång.

Under ansökningsomgången hösten 2020 önskas ansökningar i synnerhet av projekt som

  • främjar ibruktagning av naturenliga vattenhushållningsmetoder samt lösningar för kvarhållning och återanvändning av vatten,
  • utvecklar miljö- och klimathållbara lösningar för vattenhushållning i myrskogar och på torvfält eller
  • skapar verksamhetsmodeller för samarbete mellan jord- och skogsbruksaktörer i planeringen av vattenhushållning på avrinningsområdesnivå.

Med avrinningsområde avses ett område, från vilket yt- och grundvattnet rinner längs markytans former till en viss del av fåran, sjön eller havet. Hållbar vattenhushållning kan främjas genom att granska produktionsområdenas vattenhushållning, kvarhållande och återanvändning av vattnet på avrinningsområdesnivå. Med naturenlig vattenbyggnad kan flera av målen främjas utöver att fårornas vattenledningsförmåga tryggas.

Multiobjektiva samarbetsprojekt prioriteras

Med hållbar vattenhushållning i jord- och skogsbruksområden kan man förbättra markens bördighet och produktionsförutsättningar samt främja Östersjöns och vattendragens tillstånd. Hållbar vattenhushållning främjar även naturens mångfald och stöder klimathållbarheten inom såväl jord- och skogsbruket som övrig markanvändning.

I valet av projekt som beviljas understöd prioriteras de projekt som främjar flera tyngdpunkter som betonas i ansökningsomgången för hållbar vattenhushållning. Som fördel ses även kompanjonskap aktörer emellan såväl som att lösningarnas nyhetsvärde och reproducerbarhet. Understödet kan sökas av exempelvis föreningar, organisationer, sammanslutningar, forskningsinrättningar, kommuner och företag.

De prövningsbaserade understödens andel av projektets totala kostnader är i genomsnitt 50 %. I allmännyttiga, innovativa projekt kan bidragens andel vara högst 80 %. I prövningen beaktas bl.a. projektets inflytande och kostnadseffektivitet.

Den riksomfattande specialiseringsuppgiften sammanför expertnätverken och intensifierar informationsutbytet

NTM-centralerna i Södra Österbotten och Norra Österbotten sköter den riksomfattande specialiseringsuppgiften för vattenkontroll inom jord- och skogsbruket. Syftet med uppgiften är att koordinera samarbetet och informationsutbytet i anslutning till vattenkontroll mellan NTM-centralerna, forskningsinrättningarna och intressegrupperna, främja samarbete inom jord- och skogsbrukssektorn i fråga om avrinningsområdesplanering samt att stöda projekt för hållbar vattenhushållning.

NTM-centralerna i Norra Österbotten och Södra Österbotten samt jord- och skogsbruksministeriet ger mer information om ansökan av bidrag för hållbar vattenhushållning under infotillfället som ordnas tisdagen 20.10 kl. 10–11.30 (på finska). Mer information och anvisningarna för anmälan finns på ansökningsomgångens nätsida.

Länkar:
Ansökan om understöd för att främja hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket: https://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/maa-ja-metsatalouden-vesienhallinnan-edistamisen-avustushaku

Riktlinjer för vattenhushållningen inom jord- och skogsbruket i en föränderlig miljö (JSM, maj 2020)

Markanvändningssektorns klimatåtgärder enligt statsminister Sanna Marins regeringsprogram (JSM, på finska)

Programmet för effektiveringen av vattenskyddet, Vattnens tur (MM)

Mer information:
Ledande vattenhushållningsexpert Anne-Mari Rytkönen, NTM-centralen i Norra Österbotten, tfn 0295 038 083, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Ledande vattenhushållningsexpert Eeva Nuotio, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 028 025, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Vattenhushållningsexpert Olle Häggblom, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 073, fornamn.efternamn@mmm.fi

Specialsakkunnig Johanna Helkimo, miljöministeriet, tfn 0295 250 092, fornamn.efternamn@ym.fi

Nyhet från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet och Miljöministeriet 6.10.2020