7,7 miljoner euro för projekt som ersätter energianvändningen av stenkol – stöd för lösningar inom fjärrvärmeproduktionen som baserar sig på annat än förbränning

Nyheter - Publicerad 2.12.2020

Arbets- och näringsministeriet har fattat de första besluten om investeringsstöd för projekt som påskyndar slopandet av användningen av stenkol som energikälla. Sammanlagt beviljades 7 715 880 euro i stöd för fyra projekt. I de understödda projekten tas teknik som baserar sig på annan teknik än förbränning i bruk vid produktionen av fjärrvärme.

– Dessa stödbeslut och projekt är endast dellösningar, men det viktiga är att Esbo, Vasa och Åbo samtidigt förbinder sig att helt upphöra med förbränningen av stenkol redan före utgången av 2025. Detta stöder på ett betydande sätt Finlands mål om koldioxidneutralitet, eftersom nästan 40 procent av utsläppen från fjärrvärmeproduktionen härstammar från stenkol och av växthusgasutsläppen inom hela Finlands energisektor utgör stenkol 12 procent, säger näringsminister Mika Lintilä.

Genom de projekt som stöds demonstreras sammankopplingen av en luftvärmepump i stor skala med fjärrvärmeproduktionen samt utnyttjandet av spillvärme i fjärrvärmeproduktionen. Fortum Power and Heat Oy beviljades 3 060 000 euro i stöd för byggande av en anläggning för luftvattenvärmepumpar i Vermo i Esbo och Turun Seudun Energiantuotanto Oy 1 938 180 euro för effektivisering av värmeåtervinningen vid kraftverket i Nådendal samt för tillvaratagande av värmen från havsvatten. Vasa Elektriska Ab beviljades dessutom 1 857 700 euro för tillvaratagande av värme ur avloppsvatten från Påttska avloppsreningsverket och 860 000 euro för tillvaratagande av värme från spillvärme från provkörningen av Wärtsilä Smart Technology Hubs motorer.

Projekten är en del av de mer omfattande planerna för att inom Vasa-, Esbo- och Åboregionen övergå till att använda stenkol enligt en snabbare tidtabell. Stödmottagarna vidtar också andra åtgärder för att stenkolen ska kunna frångås före 2025.

I enlighet med lagen från 2019 är det förbjudet att använda stenkol som bränsle för el- eller värmeproduktion i Finland från och med den 1 maj 2029. I enlighet med regeringsprogrammet införs särskilda incitament för att, när det gäller energibolag som senast 2025 slutar använda stenkol, stödja investeringar som ersätter stenkol.

Investeringsstöd kan sökas fram till slutet av februari 2021

De beslut som nu fattats är en del av stödprogrammet, genom vilket företag och sammanslutningar som använder stenkol, såsom kommuner, uppmuntras till en snabbare övergång från energianvändningen av stenkol före utgången av 2025. Sammanlagt 90 miljoner euro har reserverats för investeringsstödet.

Arbets- och näringsministeriet ber om stödansökningar för projekt som ersätter användningen av kol som energikälla före utgången av februari 2021.

Projekt som utnyttjar annan teknik än förbränningsteknik ska prioriteras. Om det inom ramen för den fullmakt som står till förfogande är möjligt att bevilja stöd även för andra projekt, prioriteras kraftvärmeprojekt. Vid bedömningen av projekten beaktas också teknikens nyhetsvärde och reproducerbarhet.

Ansökan om stöd inlämnas via Business Finlands elektroniska system, men ansökningarna behandlas vid arbets- och näringsministeriet. Ansökan lämnas in via systemet genom att till ansökan foga den för ändamålet avsedda ansökningsblanketten ”Investeringsstöd för projekt som ersätter energiutvinning ur kol”. Avsikten är att resten av stödbesluten ska fattas under det första halvåret 2021.

Ytterligare information:
Tuula Savola, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7133
Kati Veijonen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7170

Pressmeddelande från Finlands Arbets- och näringsministeriet  2.12.2020