Analysen av 2 500 finländares åsikter om jordbrukspolitiken klar: Utkomst och förlust av biologisk mångfald väcker oro

Nyheter - Publicerad 26.8.2019

Jordbrukarnas dåliga inkomstutveckling är enligt finländarna jordbrukets största utmaning. För att avhjälpa situationen behövs det framför allt stöd som är bättre kopplade till produktionen samt stöd för investeringar och innovationer. Jordbrukare delade denna åsikt oftare än de andra svarspersonerna. De andra deltagarna i ministeriets enkät på dinasikt.fi oroade sig mer över bland annat hur bevara naturens biologiska mångfald och bekämpa klimatförändringen.

Hur bevara åkrarnas avkastningsförmåga var enligt jordbrukarna den klart viktigaste miljörelaterade utmaningen. De andra enkätsdeltagarna tyckte att utarmning av naturens biologiska mångfald var den största utmaningen. Belastning på vatten och användning av växtskyddsmedel väckte också oro.

Det bästa svaret på miljöutmaningarna är att man främjar utveckling av tekniker för att tillvarata förnybara energikällor och effektiviserar bindningen av koldioxid inom jord- och skogsbruket. Det primära sättet att bidra till miljö- och klimatskyddet är att man avsätter stöd för lantbruksföretagarnas miljövänliga odlingsmetoder.

De här är alltså resultat från jord- och skogsbruksministeriets webbenkät på dinasikt.fi under tiden 14.2-30.4. Enkäten besvarades av närmare 2 478 personer. Omkring två tredje delar av svaren kom från jordbrukare. Enkäten var öppen för alla. Ministeriet har utarbetat en analys av enkäten som nu är färdig.

Svaren ska användas vid beredningen av den nationella CAP-strategin, det vill säga tillämpningen av reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Arbetet pågår som bäst.

Enkäten bestod av 13 flervalsfrågor och 27 påståenden.  Alla resultat finns som bilaga (på finska).

Ytterligare information:

Hanna-Kaisa Ruuskanen, tfn 029 5162074, hanna-kaisa.ruuskanen@mmm.fi

 Ota kantaa -yhteenveto PDF 758kB

Jord- och skogsbruksministeriet, pressmeddelande  23.8.2019