Ändringar i det temporära coronastödet till företag inom fiskerisektorn – ansökningsomgången börjar den 14 oktober 2020

Nyheter - Publicerad 12.10.2020

Statsrådet godkände den 1 oktober 2020 en ändring av förordningen om temporärt coronastöd till företag inom fiskerisektorn som trädde i kraft den 5 oktober 2020. Syftet med ändringarna är att harmonisera villkoren för fiskeriföretagens coronastöd med villkoren för företagens allmänna kostnadsstöd. Ansökningsomgången enligt de nya villkoren börjar den 14 oktober 2020.

Coronastödet till företag inom fiskerisektorn förenhetligades med företagens allmänna kostnadsstöd genom en ändring av statsrådets förordning (680/2020) som trädde i kraft den 5 oktober 2020. Orsaken till ändringen är riksdagens uttalande i samband med lagen om kostnadsstöd, det vill säga att för fiskerisektorn ska beredas ett stöd som kompletterar kostnadsstödet.

De viktigaste ändringarna:

  • Understödets minimi- och maximibelopp uppgår i fortsättningen till 2 000 – 120 000 euro i stället för tidigare 3 000 – 10 000 euro.
  • Stödprocenten sjunker från 80 till 70 procent.
  • Storleken av stödet till företag inom fiskförädling och -handel baserar sig i fortsättningen på en motsvarande beräkningsformel och på omsättningen vid jämförelsetidpunkten som i fråga om det allmänna kostnadsstödet. Stöd betalas för perioden april-maj 2020. En förutsättning för beviljande av stöd är att sökandens omsättning vid jämförelsetidpunkten (mars–juni 2019) har varit minst 20 000 euro.
  • Beräkningsformeln tillämpas inte på primärproduktionen, det vill säga fisket och vattenbruket, utan stödet baserar sig fortfarande på närings-, trafik- och miljöcentralens bedömning av behovet av ekonomisk anpassning utifrån den utredning som sökanden lagt fram. Stöd betalas fortfarande för högst sex månader under tiden 19.3.2020 – 31.12.2020.

De företag som har ansökt om stöd och fått beslut med stöd av de gamla understödsvillkoren kan, om de så önskar, lämna in en ny ansökan. Det tidigare beviljade stödet beaktas vid behandlingen av den nya ansökan. Om ett företag har lämnat in en ansökan före den 5 oktober 2020, det vill säga innan ändringen av förordningen trädde i kraft, men företaget ännu inte har fått något beslut, behandlas ansökan i enlighet med de gamla understödsvillkoren. Företaget kan då om det så önskar dra tillbaka den gamla ansökan och ansöka om stöd i enlighet med de nya villkoren.

Ministeriet har fastställt ansökningsblanketterna och anvisningarna för ansökan om stöd. Stöd söks hos NTM-centralen på en blankett som kan fyllas i på utvecklings- och förvaltningscentrets webbplats. Fastställda anvisningar och blanketter finns nedan, och kan användas vid beredningen av ansökan redan innan ansökningsomgången öppnar.

 

Information på UF-centrets sida. Anvisningarna för ansökan, blanketterna och ytterligare information hittar du via denna länk.

Ytterligare information:
Timo Halonen, specialsakkunnig, tfn +358 295 162 411, timo.halonen@mmm.fi

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 12.10.2020