Ändringar i lagen om bekämpning av skogsskador träder i kraft vid ingången av april

Nyheter - Publicerad 21.3.2023

Ändringar i lagen om bekämpning av skogsskador träder i kraft den 1 april 2023. Genom ändringarna förlängs giltighetstiden för det stödsystem för bekämpning av omfattande skogsskador som det föreskrivs om i lagen. Till lagen fogas också nya bestämmelser om bekämpning av rotticka under exceptionella förhållanden.

Syftet med lagen om bekämpning av skogsskador är att upprätthålla skogarnas goda hälsa och bekämpa skogsskador. Genom lagen försöker man framför allt hålla populationerna av de värsta skadeinsekterna i skogarna på en tillräckligt låg nivå och förebygga utbredning av rotticka i samband med avverkning. Lagen om bekämpning av skogsskador gäller sådana skogar som skogslagen tillämpas på.

– Det är viktigt att se till att lagen om bekämpning av skogsskador hålls tillräckligt uppdaterad för att vi bättre ska kunna förbereda oss på de ökade risker för skogsskador som klimatförändringarna medför. Genom att uppdatera lagen förbättrar vi också skogarnas anpassningsförmåga till ett förändrat klimat, konstaterar Aleksi Nurmi, sakkunnig.

Genom de ändringar som träder i kraft vid ingången av april förlängs giltighetstiden för det stödsystem som ingår i lagen om bekämpning av skogsskador. Stödsystemet ger markägare möjlighet att få ersättning för kostnader och skador som uppstått vid bekämpning av omfattande skogsskador. Detta måste förnyas med jämna mellanrum, så att det överensstämmer med EU:s uppdaterade regler om statligt stöd och anmälan om stödsystemet. Kommissionens godkännande av stödsystemet gäller till utgången av 2027.

Till lagen om bekämpning av skogsskador fogas också bestämmelser om bekämpning av rotticka under exceptionella förhållanden. Dessutom utvidgas skyldigheten för yrkesmässiga verksamhetsutövare att anmäla om sådana förhållanden. Behovet av nya bestämmelser uppstod under vårvintern 2022, då tillgången till stubbehandlingspreparat plötsligt blev osäker till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. De övriga lagändringarna är av teknisk natur och gäller korrigeringar av myndigheters namn, terminologi och hänvisningar till andra författningar.

Riksdagens jord- och skogsbruksutskott behandlade ändringen av lagen om bekämpning av skogsskador i början av 2023. Utskottet föreslog inga ändringar i det ursprungliga lagförslaget. Efter att lagen har trätt i kraft ska också en förordning av jord- och skogsbruksministeriet uppdateras i fråga om innehållet i den anmälan om egenkontroll som yrkesmässiga verksamhetsutövare ska göra.

Ytterligare information:

  • Aleksi Nurmi, sakkunnig, tfn 029 5162 136
  • Erno Järvinen, chef för skogs- och bioenergienheten, tfn 029 516 2150
    E-post: fornamn.efternamn@gov.fi

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 21.3.2023


Taggar: infopaket @sv, skog