Ansökan om stöd för stora projekt för ny energiteknik är öppen till utgången av februari 2021

Nyheter - Publicerad 8.12.2020

Arbets- och näringsministeriet har utlyst ansökan om investeringsstöd för ny energiteknik och stora demonstrationsprojekt under 2021. Ansökningarna ska lämnas senast den 28 februari 2021 via Business Finlands elektroniska system.

Vid ansökan om stöd för 2021 kan man ansöka om stöd i tre kategorier: 1) förnybara drivmedel (inkl. elbränslean), 2) annan värmeproduktion än sådan som baserar sig på förbränning och 3) andra stora demonstrationsprojekt för ny energiteknik.

Med stora demonstrationsprojekt avses projekt för ny energiteknik vars investeringskostnader uppgår till minst fem miljoner euro. Det stöd som nu ansöks är avsett för framtida energilösningar som stöder att de nationella mål och EU-mål som ställts upp för 2030 ska nås.

En förutsättning för att stödprogrammet ska inledas är att riksdagen under energistödsmomentet i budgeten för 2021 godkänner en separat bevillningsfullmakt på 60 miljoner euro för stora demonstrationsprojekt för ny energiteknik.

Beviljandet av stöd baserar sig på en helhetsbedömning och jämförelse av projekten. Vid dem beaktas nyhetsvärdet av den teknik som ingår i projektet, projektets genomförbarhet, den mängd energi som ska produceras, projektets kostnadseffektivitet samt andra konsekvenser.

Ansökningar ska lämnas in senast den 28 februari 2021 – rådgivning till sökande vid ett webbseminarium den 15 januari

Ansökningarna för stora projekt begärs senast den 28 februari 2021 via Business Finlands elektroniska system. Till ansökan bifogas en ansökningsblankett som är avsedd för ansökan om stora demonstrationsprojekt. Tidtabellen för stödbeslut beror på antalet inkomna ansökningar och behovet av behandling. Enligt en preliminär tidtabell kommer stödbesluten för ansökningsomgången för 2021 att fattas hösten 2021.

Arbets- och näringsministeriet ordnar ett webbseminarium om ansökan den 15 januari 2021 kl. 13–15. På webbseminariet kommer man att gå igenom målet med ansökan och hur man ansöker, och det kommer samtidigt att vara möjligt att ställa frågor till de personer som behandlar ansökningarna vid ministeriet. Anmäl dig till webbseminariet via denna länk.

Ytterligare information:
Kati Veijonen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7170
Tuula Savola, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7133
Pekka Grönlund, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4815

Pressmeddelande från Finlands Arbets- och näringsministeriet  8.12.2020


Taggar: energipolitik