Ansökan om tre olika temaprojekt i regeringsprogrammets försöksprogram för återvinning av näringsämnen är öppen

Nyheter - Publicerad 24.2.2021

I statsminister Marins regeringsprogram ställs som mål att öka återvinningen av näringsämnen samt framställningen och användningen av biogas. NTM-centralen i Södra Österbotten öppnar projektansökan för tre olika projektformer som syftar till att främja återvinningen av näringsämnen och framställningen av biogas: Utnyttjande av näringsämnen och energi från jordbruket, Återvinning av näringsämnen ur pälsdjursgödsel och Framtidens jordbrukare. Ansökningstiden är 24.2.-31.3.2021.

Utnyttjande av näringsämnen och energi från jordbruket: Projektets uppgift är att aktivt kommunicera om utnyttjande av näringsämnen från jordbruket och produktion av biogas. I projektet ges råd till företag om tillgängliga finansieringsmekanismer och tekniska lösningar såsom även hjälp för att utveckla projektplaner. Dessutom skapas nätverk för aktörer inom branschen och framställs material i syfte att främja nya tänkesätt och verksamhetsformer.

Återvinning av näringsämnen ur pälsdjursgödsel: Projektets syfte är att främja effektiv återvinning av näringsämnen ur pälsdjursgödsel genom att söka lösningar på problem i anslutning till stora näringskoncentrationer av gödsel inom pälsproduktionen. I projektet förutsätts att lösningar på pälsdjursföretagarnas utmaningar i fråga om att hantera och återvinna näringsämnen tas fram i intensivt samarbete med branschaktörerna.

Framtidens jordbrukare:  Syftet med projektet är att främja samarbetet mellan läroverken inom naturresursbranschen i syfte att utveckla undervisningen och framställa läromedel samt utföra praktiska försök på undervisningsgårdarna och öka kunskapen och kunnandet om återvinning, hållbara energilösningar, cirkulär ekonomi samt stävjandet av och anpassningen till klimatförändringen.

Ansökningsannonsen finns på webbplatsen för försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen 2020-2022: https://www.ely-keskus.fi/sv/ravinteiden-kierratyksen-kokeiluohjelma-2020. I annonsen beskrivs projektens uppgifter, ansökningarnas urvalskriterier och andra frågor i anslutning till ansökan mera ingående.

Ansökan görs på ansökningsblanketten för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (ely30B1_sv 05/2020). Ansökningsblanketten (stödansökan för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet) finns på webbadress https://www.ely-keskus.fi/sv/ravinteiden-kierratyksen-kokeiluohjelma-2020.

Mer information:
NTM-centralen i Södra Österbotten:
Utvecklingsexpert Anja Norja, tfn 0295 027 587, anja.norja (at) ntm-centralen.fi
Utvecklingschef Hanna Mäkimantila, tfn 0295 027 701, hanna.makimantila (at) ntm-centralen.fi
Jord- och skogsbruksministeriet:
Konsultativ tjänsteman Marja-Liisa Tapio-Biström, tfn 050-382 5748,
marja-liisa.tapio.bistrom (at) mmm.fi

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet och Syd-Österbottens NTM-centralen 24.2.2021