Ansvarsfullt producerad skolmat av inhemska råvaror

Nyheter - Publicerad 18.2.2022

Hurdan mat serveras i skolorna där du bor? Flera olika krav på ansvarsfullt producerad skolmat uppfylls när skolköken köper in inhemsk, närproducerad mat.

Ansvarsfull produktion och inhemskt ursprung går hand i hand. Sedan upphandlingslagen ändrades 2016 har det varit möjligt att fastställa kriterier för ansvarsfullhet vid offentlig upphandling. Också den nationella strategi för offentlig upphandling som publicerades 2020 uppmuntrar till detta.

– Om vi genom de offentliga upphandlingarna vill främja hållbarhet i skolbespisningen och hela livsmedelssystemet, måste vi anstränga oss. Vi belönas för ansträngningarna när vi får produkter av hög kvalitet på tallriken och samtidigt stöder den inhemska regionala ekonomin och försörjningsberedskapen, säger Auli Väänänen, specialsakkunnig vid jord- och skogsbruksministeriet.

Hög kvalitet och livsmedelssäkerhet hör till den finländska matens starka sidor. Målet är att den offentliga upphandlingen av mat i stor utsträckning ska främja hållbarhet på tallriken.

Jord- och skogsbruksministeriet utarbetade den första guiden till ansvarsfull livsmedelsupphandling 2017 (uppdaterad 2020) och dessutom utkom i december 2021 en guide för upphandling av ansvarsfulla måltidstjänster. Dessa två handböcker fungerar som vägledning vid ansvarsfull upphandling av livsmedel.

– Vid offentlig upphandling ska principerna om likabehandling och icke-diskriminering följas. Kvalitetskrav som gäller ansvarsfullhet leder till inhemska upphandlingar, säger Väänänen.

Det lönar sig att fastställa exakta kvalitetskriterier för skolmaten

Kvaliteten på de måltider och livsmedel som måltidsservicen serverar, de krav som ställs på servicen och kvalitetsuppföljningen bör fastställas noggrant.

Kvaliteten kan bedömas genom att man granskar i vilken grad hållbarhet och ansvarsfullt producerade råvaror syns på menyerna. Uppfylls de innehållskrav som ställs på måltiderna, och genomförs överenskomna temadagar såsom dagar för ekologisk eller närproducerad mat, hjärtveckan eller Östersjödagen? Det är också bra att bevaka i vilken grad maten är inhemskt producerad, ekologisk och närproducerad.

Väänänen rekommenderar också att man tittar på utbudet av klimatvänliga och hälsosamma alternativ. Används inhemska vegetabiliska proteiner och inhemsk fisk, och hur tas det hänsyn till matsvinn och matfostran?

Skolmatens kvalitet och ansvarsfullhet baserar sig på kommunens strategi. Beslutsfattarna behöver ha en vision, som kan genomföras genom ansvarsfull upphandling.

– Om man vill att det ska serveras inhemsk, närproducerad mat, måste beställaren definiera den noggrant. För upphandlade måltidstjänster behöver man använda exakta kriterier som tjänsteleverantören ska uppfylla, säger Väänänen.

Godare, hälsosammare och mer ansvarsfullt producerade måltider på skolelevernas tallrikar

– Fiskrätter och vegetariska rätter gör kosten både hälsosam och hållbar. Fisk kunde serveras 2–3 gånger i veckan, konstaterar Auli Väänänen.

Det finns många orsaker att gynna fisk. Att servera insjöfisk från Finlands rena vatten och fisk som fångats i havet är en ansvarsfull gärning.

– Att använda fiskarter som utnyttjas lite, såsom karpfiskar, är ett ekologiskt hållbart val, och inhemsk fisk är klimatvänlig mat som innehåller lite kolhydrater, konstaterar Väänänen.

Servering av mer vegetarisk mat ökar också ansvarsfullheten i skolbespisningen. Också i fråga om den vegetariska maten är målet att andelen inhemska råvaror ska vara stor, till exempel genom ökad användning av inhemska vegetabiliska proteiner.

– Det borde alltid finnas ett vegetariskt alternativ vid skolbespisningen. Då får barnen smaka på och vänja sig vid vegetarisk mat. I många kommuner är det redan verklighet, särskilt i högstadiet och gymnasiet, där det är vanligare att äta vegetariskt, säger Väänänen.

För kötträtter väljs inhemska köttalternativ som har producerats ansvarsfullt och med hänsyn till djurens välfärd. Till alla huvudrätter serveras rikligt med färska grönsaker, måltidsdryck och fiberhaltigt bröd.

– En viktig sak att komma ihåg är att skolmaten ska smaka bra. Att maten är hälsosam och ansvarsfullt producerad har ingen betydelse, om eleverna inte äter den och den slängs bort. Det är viktigt att lyssna till barnen och ungdomarna och involvera dem i planeringen av framtidens välsmakande och ansvarsfullt producerade skolmat, summerar Väänänen.

Mer information:

Jord- och skogsbruksministeriet. Offentlig upphandling av livsmedel. https://mmm.fi/sv/offentlig-matanskaffning

Virpi Kulomaa, skolmatssamordnare, tfn 029 5162 260.

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Marin ska det utarbetas ett program för utveckling av skolmåltiderna. Programmets centrala mål är att göra skolmaten mer uppskattad och att öka deltagandet i skolmåltiderna samt att utveckla praxis inom skolbespisningen. I programmet söker man lösningar för att göra mellanmålet till en del av skolmaten i varje skola. Genom programmet strävar man också efter att öka andelen mat av inhemskt ursprung och göra skolmaten hälsosammare och mer ekologisk. Dessutom strävar man efter att skolmåltiderna ska kännetecknas av jämlikhet och skapa gemenskap. Programmets teman omfattar skolmåltiderna i grundskolan och på andra stadiet. Arbetet med att utarbeta programmet ska vara klart i oktober 2022. Elever ska också höras i arbetet.

Nyhet från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 18.2.2022