Arbetsgruppen föreslår nya åtgärder för att skydda saimenvikaren

Nyheter - Publicerad 21.1.2021

Arbetsgruppen Saimenvikaren och fisket har tagit fram en rapport om åtgärder som hindrar saimenvikaren från att hamna och dö i fiskeredskap. Gruppen bedömer också hur väl de tidigare fiskebegränsningarna på Saimen har skyddat saimenvikaren. Arbetsgruppen överlämnade sin slutrapport till jord- och skogsbruksminister Jari Leppä i dag den 21 januari.

De gällande fiskebegränsningarna har förbättrat tillståndet för saimenvikaren som på 2000-talet har ökat från cirka 240 individer till cirka 420-430 individer. Halvtidsmålet för strategin för skydd av saimenvikaren var att populationen ska växa till 400 djur före 2025. Detta mål uppnåddes 2019, det vill säga sex år i förtid. Saimenvikaren är dock fortfarande en starkt hotad art, vilket innebär att det är viktigt att fortsätta skyddsarbetet.

Arbetsgruppens mål var att samordna skyddet av saimenvikaren och fisket på Saimen
Det viktigaste målet med arbetsgruppens förslag var att trygga populationens tillväxt i enlighet med skyddsstrategin. Eftersom Saimen är ett viktigt område för både kommersiellt fiske och fritidsfiske, var gruppens andra mål att samordna skyddet av saimenvikaren och fisket. Här beaktade arbetsgruppen ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Saimenområdet producerar en tredjedel av värdet av det kommersiella fisket i insjöarna i Finland. Vissa fiskarter, såsom gös vid låga vattentemperaturer och vintertid, kan i huvudsak fångas endast med nät. Vidare finns det uppskattningsvis 49 000 fritidsfiskare på Saimen som fångar hälften av fisken med olika nät. För fritidsfisket efter siklöja finns inga andra fiskeredskap än nät.

Enligt förslaget ska fiskebegränsningsområdet utvidgas betydligt

Enligt arbetsgruppen ska fiskebegränsningarna utvidgas till att omfatta områden där man vet att saimenvikaren bygger bo. Det nuvarande området på 2 770 kvadratkilometer som förordningen och avtalen gäller ska utvidgas så att det bildar ett sammanhängande område på sammanlagt cirka 3 000 kvadratkilometer. Begränsningarna ska i fortsättningen också gälla bland annat de södra delarna av Puruvesi, Haapaselkä vid Rantasalmi och Jorois och Hepovirta, Kuparonvirta och Linnunpäänselkä mellan Luonteri och Lietvesi samt de södra delarna av Paasselkä.

Inom begränsningsområdet har nätfiske varit totalförbjudet under tiden 15.4 – 30.6, med undantag för siklöjenät med ett knutavstånd under 22 millimeter. Arbetsgruppens medlemmar var inte ense om längden på nätfiskeförbudet. Därför tog gruppen fram en konsekvensbedömning med olika synpunkter och konsekvenser som kan användas som stöd för det politiska beslutsfattandet.

Ett av de åtgärdsförslagen som ingår i rapporten är att man fortsätter att utveckla sälsäkra fiskredskap. Man har redan gjort mycket, men för alla fiskarter finns ännu inte några helt sälsäkra fiskeredskap. I rapporten föreslås också flera andra forsknings- och utredningsprojekt samt utveckling av informationen och övervakningen. Det föreslås också högre ersättningar för skyddsåtgärderna.

Slutrapporten ger en grund för nya fiskebegränsningar

Statsrådets förordning om fiskebegränsningar i Saimen trädde i kraft i april 2016 och gäller fram till april 2021. Statsrådet ska utfärda en ny förordning före ingången av april. Innan statsrådet behandlar förslaget till förordning sänds det på remiss. Arbetsgruppens slutrapport ligger till grund för att bereda förordningen.

– Vi vill bidra till att saimenvikaren ökar i antal och bevara denna sällsynta art i vår natur. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att Saimen är ett av de viktigaste områdena för insjöfiske i Finland. På grund av de gällande fiskebegränsningarna har saimenvikarpopulationen ökat och det finns plats för både vikaren och fiskare på Saimen även i fortsättningen. Vi föreslår att området med fiskebegränsningar utvidgas i enlighet med arbetsgruppens förslag, men begränsningstiden kommer vi inte att ändra eftersom saimenvikaren ökar i antal i enlighet med skyddsstrategin, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Jord- och skogsbruksministeriet tillsatte arbetsgruppen i oktober 2019. Arbetsgruppens ordförande var fiskerirådet Eija Kirjavainen från jord- och skogsbruksministeriet och gruppens medlemmar kom bland annat från miljöministeriet, landskapsförbunden, Forststyrelsen, Naturresursinstitutet, NTM-centralen och Östra Finlands universitet. Flera representanter för olika skydds- och fiskeorganisationer deltog också i arbetet.

Mer information:
Eija Kirjavainen, fiskeriråd, tfn 0295 162 404, eija.kirjavainen(at)mmm.fi

Pressmeddelande från Jord- och skogsbruksministeriet 21.1.2021