Åtgärderna i försörjningsberedskapspaketet framskrider enligt planerna – en del av stöden kräver snabba åtgärder av jordbrukarna

Nyheter - Publicerad 18.8.2022

Det extraordinära anpassningsstöd till gårdar inom stödområde AB som ingår i försörjningsberedskapspaketet för jordbruket kan sökas fram till torsdagen den 18 augusti. Därtill ska jordbrukarna själva ansöka om återbäring av fastighetsskatt i tjänsten MinSkatt från och med mitten av september. Ett investeringsstödspaket för att påskynda omställningen till förnybara energikällor är under beredning.

Åtgärderna i det försörjningsberedskapspaket för jordbruket som regeringen beslutat om framskrider enligt planerna. De sista stöden som beviljats i det första, akuta skedet kommer att betalas före våren 2023.

Till exempel tilläggsåterbäringarna av energiskatt för 2021 har redan betalats, och höjda kompensationsersättningar börjar betalas automatiskt från och med oktober 2022. Kompensationsersättningens extra husdjursförhöjningar betalas i samband med den sedvanliga betalningen i maj 2023.

Ministeriet följer hur verkställandet av försörjningsberedskapspaketet framskrider

”Jord- och skogsbruksministeriet följer aktivt hur verkställandet av det exceptionellt omfattande försörjningsberedskapspaketet för jordbruket framskrider”, säger Pekka Pihamaa, som är specialsakkunnig vid jord- och skogsbruksministeriet. Enligt Pihamaa följer ministeriet också kontinuerligt hur försörjningsberedskapen och jordbruksmarknaden utvecklas.

I försörjningsberedskapspaketet ingår också ett investeringspaket för jordbruket på över 100 miljoner euro för 2022–2026. Enligt Pihamaa är paketet under beredning, och det kommer att omfatta investeringsstöd till exempel för alternativa energikällor och tekniker för tillvaratagande av näringsämnen.

Anpassningsstöd till gårdar inom stödområde AB ska sökas senast den 18 augusti 2022

En del av stöden i försörjningsberedskapspaketet betalas automatiskt, men vissa kräver åtgärder av jordbrukarna. Exempelvis extraordinärt anpassningsstöd till gårdar inom stödområde AB kan sökas fram till torsdagen den 18 augusti.

Anpassningsstödet gäller gårdar som 2021 beviljats stöd för växthusproduktion, lagringsstöd för trädgårdsprodukter eller från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning. För stödet har reserverats sammanlagt 20,5 miljoner euro av försörjningsberedskapspaketet på cirka 300 miljoner euro.

Livsmedelsverket har informerat jordbrukarna om stödet bland annat via nyhetsbrev och sms. Antalet ansökningar tyder dock på att alla som är berättigade till stöd ännu inte har ansökt om det. Stöd kan sökas via Vipu-tjänsten på Livsmedelsverkets webbplats eller på en pappersblankett.

Utbetalningarna håller på att komma igång inom området för nordligt stöd, och stödet betalas automatiskt till de stödberättigade gårdarna.

Ansökningstiden för återbäring av fastighetsskatt börjar uppskattningsvis i mitten av september och pågår till slutet av oktober. Återbäringarna kommer sannolikt att synas på mottagarnas konton i månadsskiftet november–december. Återbäringsbeloppet är högst 35 000 euro per sökande.

Nyhet från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 18.8.2022