Åtgärdspaket ska ta fram nya lösningar för att stärka skogarnas tillväxt och kolsänkorna

Nyheter - Publicerad 30.5.2024

I överensstämmelse med regeringsprogrammet bereder jord- och skogsbruksministeriet ett åtgärdspaket för att stärka skogarnas tillväxt och kolsänkorna. Syftet med arbetet är att främja såväl befintliga kompletterande åtgärder som nya ytterligare åtgärder för att stärka skogstillväxten och kolsänkorna.

Utgångspunkten för åtgärdspaketet för stärkande av skogarnas tillväxt och kolsänkorna är den förändring i lägesbilden för hur nettosänkan utvecklats inom markanvändningssektorn, det vill säga jord- och skogsbruket och den övriga markanvändningen. Enligt Naturresursinstitutets rapport från januari 2024 har den år 2020 ställda prognosen om sänkornas utveckling fram till 2035 visat sig vara för optimistisk på grund av de förändringar som skett i verksamhetsmiljön och beräkningsmetoderna för inventeringen av växthusgaser. Beredningen av åtgärdspaketet baserar sig på de föresatser i regeringsprogrammet som gäller den nationella skogsstrategin samt de fortsatta åtgärderna för att stärka kolsänkorna och skogarnas tillväxt.

”Åtgärdspaketet för att stärka skogarnas tillväxt och kolsänkorna påskyndar genomförandet av klimatplanen för markanvändningssektorn”, konstaterar chefen för enheten för naturresurs- och vattenhushållning, naturresursrådet Heikki Granholm vid jord- och skogsbruksministeriet.

Det har inte satts upp några kvantitativa mål för åtgärdspaketet, men avsikten är att lägga fram konkreta och effektiva metoder för att stärka skogarnas tillväxt och kolsänkorna, vidta åtgärder i rätt tid och trygga skogarnas livskraft. Avsikten är att de åtgärder som föreslås ska påskynda genomförandet av befintliga metoder, men också öka klimateffekterna utöver de åtgärder som redan fastställts i klimatplanen för markanvändningssektorn. I beredningsarbetet kommer man att öppet granska användningen av alla olika styrmedel utifrån regeringsprogrammet. Avsikten är att resultaten av beredningsarbetet och en tillhörande konsekvensbedömning ska publiceras under hösten.

I beredningsarbetet utnyttjar man forskningsbaserad information om kostnadseffektiva åtgärder som ökar skogstillväxten och stärker kolsänkorna. Som underlag för arbetet har man använt uppgifter som tagits fram bland annat i samband med utarbetandet av klimatplanen för markanvändningssektorn och den nationella skogsstrategin 2035 samt flera projekt inom ramen för klimatåtgärdspaketet Fånga kolet.

Åtgärdspaketet bereds som tjänsteuppdrag vid jord- och skogsbruksministeriet i samråd med aktörer och andra berörda grupper inom branschen. Dessutom konsulteras andra ministerier, sakkunniga och forskare. Under arbetets gång ordnas också ett öppet diskussionsmöte.

”Med detta arbete säkerställer vi också förutsättningarna för en hållbar användning av skogarna. Vi söker lösningar genom att diskutera med aktörerna inom skogsbranschen”, berättar chefen för skogs- och bioekonomienheten, forstrådet Erno Järvinen.

Pressmeddelande 15.1.2024: Naturresursinstitutets uppdaterade scenarioanalys av klimatplanen för markanvändningssektorn är färdig

De samlade klimatåtgärderna inom markanvändningssektorn

Nationella skogsstrategin 2035

Ytterligare information:

Heikki Granholm
naturresursråd, jord- och skogsbruksministeriet
0295 162 130
fornamn.efternamn@gov.fi

Erno Järvinen
forstråd, jord- och skogsbruksministeriet
0295 162 150
fornamn.efternamn@gov.fi

Anna Salminen
ledande sakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet
0295 162 002
fornamn.efternamn@gov.fi

 

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 30.5.2024