Beslut om finansiering av de första projekten inom forsknings- och innovationsprogrammet Fånga kolet: 10 projekt får sammanlagt 10,7 miljoner euro

Nyheter - Publicerad 23.2.2021

Jord- och skogsbruksministeriet har fattat beslut om de ansökningar om finansiering som kommit in under den första ansökningsomgången för forsknings- och innovationsprogrammet Fånga kolet. Den beviljade finansieringen för 10 forsknings- och innovationsprojekt uppgår sammanlagt till 10,7 miljoner euro. Finansieringen är en del av markanvändningssektorns klimatåtgärder i enlighet med regeringsprogrammet. Den är en betydande offentlig satsning för att uppnå klimatmålen inom jord- och skogsbruket och den övriga markanvändningen.  

Projekten ska ge forskningsbaserade lösningar som minskar koldioxidutsläppen från markanvändningen och bevarar och stärker kolsänkorna och kollagren. Projekten ska också bidra till en hållbar användning av förnybara naturresurser och stärka den övergripande hållbarheten inom jord- och skogsbruket och den övriga markanvändningen.

Projekten gäller bland annat kolupptag på åkermark, lösningar för en livsmedelsproduktion som är oberoende av jordbruksmarken, goda rutiner och styrmedel för att förbättra jordbruksmarkens, skogarnas och träprodukternas kolupptag, olika sätt att använda mark på ett klimatsäkert sätt samt boskapsproduktionens systemiska hållbarhet.

– Dessa forskningsprojekt som håller hög standard har en nära koppling till praktiken. De ska ge jordbrukare, skogsägare, företagare och andra aktörer information om lösningar som kan minska utsläppen och öka kolupptaget. Utgångspunkten är övergripande hållbarhet, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Projekten genomförs av tvärvetenskapliga konsortier som består av flera organisationer. I projekten bedrivs intensivt samarbete, gemensam utveckling och pilotförsök mellan olika forskningsorganisationer, praktiska aktörer och företag. På så sätt kan nya innovativa lösningar så snabbt som möjligt också omvandlas till konkreta åtgärder.

Antalet ansökningar som kom in under ansökningsomgången i slutet av 2020 uppgick till 50, den ansökta summan var sammanlagt 51 miljoner euro. Ansökningarna behandlades i januari i en bred expertpanel på 10 personer. De viktigaste urvalskriterierna var projektens vetenskapliga kvalitet och förmåga att producera effektiva lösningar för att uppnå målet om klimatneutralitet. I alla projekt arbetar i enlighet med det ursprungliga målet även forskare som befinner sig i början av forskarkarriären.

Inom forsknings- och innovationsprogrammet Fånga kolet öppnas i slutet av året en kompletterande ansökningsomgång. Då delas det ut cirka 5 miljoner euro i finansiering.

Syftet med klimatåtgärdspaketet Fånga kolet är att hjälpa lantbruksproducenter, skogsägare och andra instanser som beslutar om markanvändningen att utveckla och införa nya klimatsäkra verksamhetssätt. Att sprida information och omsätta de bästa verksamhetssätten i praktisk handling spelar här en viktig roll. Till paketet hör ett omfattande tvärvetenskapligt forsknings- och innovationsprogram, ett separat informationsprogram samt en uppsättning utvecklingsprojekt som producerar ny information bland annat med hjälp av olika slags försök. Den eftersträvade nettoeffekten är minst 3 miljoner ton CO2-ekvivalenter per år fram till 2035.

Läs mera om markanvändningssektorns klimatåtgärder på jord- och skogsbruksministeriets webbplats

Mer information: 
Elina Nikkola, konsultativ tjänsteman, tfn  0295 16 2333, fornamn.efternamn(at)mmm.fi
Reetta Sorsa, ledande sakkunnig, tfn 0295 16 2118, fornamn.efternamn(at)mmm.fi
Eeva Karjalainen, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2137, fornamn.efternamn(at)mmm.fi

Projekt som ska finansieras

Dairy and beef industries in Finland: Progressing pathways to carbon-neutrality by 2035, NC-GRASS

 • projektets samordnare: Narasinha Shurpali, Naturresursinstitutet
 • övriga parter i konsortiet: Östra Finlands universitet, Helsingfors universitet, Lantmäteriverket, Meteorologiska institutet
 • finansieringen för 2021 – 2023 sammanlagt 1 051 968 euro

Disruptiiviset ruoantuotantoteknologiat osana Suomen hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista, Food without Fields 

 • projektets samordnare: Emilia Nordlund, Teknologiska forskningscentralen VTT
 • övriga parter i konsortiet: Naturresursinstitutet, eniferBIO
 • finansieringen för 2021 – 2023 sammanlagt 1 000 386 euro

Hiilinieluja ja ilmastohyötyjä hallituin riskein: Metsiä ja puutuotteita koskevat ohjauskeinot, HILMARI

 • projektets samordnare: Jussi Uusivuori, Naturresursinstitutet
 • övriga parter i konsortiet: Finlands miljöcentral, Lapplands universitet, Finlands skogscentral
 • finansieringen för 2021 – 2023 sammanlagt 1 085 359 euro

Ilmastotoimenpiteiden kokonaisvaltainen arviointi valuma-alueilla – Systeemianalyysillä kohti hiilineutraalia maankäyttöä, SysteemiHiili

 • projektets samordnare:  Mika Marttunen, Finlands miljöcentral
 • övriga parter i konsortiet: yrkeshögskolan Savonia, Östra Finlands universitet, Naturresursinstitutet
 • finansieringen för 2021 – 2023 sammanlagt 1 201 109 euro

Metsät turvemailla – ratkaisuja päästöjen hillintään ja hiilinielujen kasvattamiseen, TURNEE

 • projektets samordnare: Annalea Lohila, Helsingfors universitet
 • övriga parter i konsortiet: Meteorologiska institutet, Uleåborgs universitet, Seinäjoki yrkeshögskola
 • finansieringen för 2021 – 2023 sammanlagt 1 170 400 euro

Peltomaan prosessit hiilensidontatoimien kohdentamisen pohjana, HiiletIn

 • projektets samordnare: Helena Soinne, Naturresursinstitutet
 • övriga parter i konsortiet: Tavastlands yrkeshögskola, Jyväskylä universitet, Helsingfors universitet, ProAgria, Soilfood Oy, Finlands miljöcentral
 • finansieringen för 2021 – 2023 sammanlagt 1 126 982 euro

Tulevaisuuden monitavoitteiset metsät ja niihin kohdistuvat riskit muuttuvassa ilmastossa, FOSTER

 • projektets samordnare: Juha Honkaniemi, Naturresursinstitutet
 • övriga parter i konsortiet: Meteorologiska institutet, Helsingfors universitet
 • finansieringen för 2021 – 2023 sammanlagt 954 844 euro

Turvepeltojen hiilipäästöt kuriin innovatiivisella vesienhallinnalla, Vesihiisi

 • projektets samordnare: Kristiina Regina, Naturresursinstitutet
 • övriga parter i konsortiet: Uleåborgs universitet, Lantmäteriverket, Täckdikningsföreningen
 • finansieringen för 2021 – 2023 sammanlagt 890 700 euro

Tuuli, metsät ja suot – maankäytöllä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa, LandUseZero

 • projektets samordnare: Anne Tolvanen, Naturresursinstitutet
 • övriga parter i konsortiet: Östra Finlands universitet, Teknologiska forskningscentral VTT, Geologiska forskningscentralen
 • finansieringen för 2021 – 2023 sammanlagt 1 110 378 euro

Tuuppausta ilmastoviisaaseen maankäyttöön maa- ja metsätaloudessa, TUIMA

 • projektets samordnare: Olli-Pekka Ruuskanen, Pellervo ekonomiska forskningsinstitut PTT
 • övriga parter i konsortiet: Naturresursinstitutet, Åbo universitet, Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet
 • finansieringen för 2021 – 2023 sammanlagt 1 097 633 euro

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 23.2.2021