Betoning på tryggad livsmedelsförsörjning och försörjningsberedskap i jord- och skogsbruksministeriets budgetförslag

Nyheter - Publicerad 5.8.2022

Jord- och skogsbruksministeriet budgetförslag för 2023 betonar särskilt ministeriets grundläggande uppgifter, såsom att trygga livsmedelsförsörjningen, försörjningsberedskapen och vattenförsörjningen. Det föreslås också betydande satsningar på projekt som främjar den gröna omställningen och naturens mångfald.

De grundläggande uppgifterna inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde är att trygga livsmedelsförsörjningen, livsmedelssäkerheten, ett konkurrenskraftigt inhemskt livsmedelssystem, försörjningsberedskapen och rent vatten, att motverka djur- och växtsjukdomar, att säkerställa en hållbar naturresursekonomi och konkurrenskraften för de näringar som baserar sig på naturresurser samt att utveckla landsbygdens livskraft. De här grundläggande uppgifterna har blivit ännu viktigare i och med den utdragna covid-19-pandemin och Rysslands anfallskrig i Ukraina.

Genomförandet av Finlands strategiska plan för jordbrukspolitiken

Genomförandet av Finlands strategiska plan för jordbrukspolitiken (CAP-plan) 2023–2027 startar nästa år. Planen består av direkta stöd och åtgärder inom ramen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik (Common Agriculture Policy, CAP) och av åtgärder för landsbygdsutvecklingen på fastlandet och på Åland. CAP-planens viktigaste målsättningar är att trygga en aktiv livsmedelsproduktion, bedriva ett klimat- och miljöklokt jordbruk och förbättra landsbygdens livskraft.

Anslagen för de åtgärder som hör till fastlandets behörighet (totalt 1 860 miljoner euro) har fastställts i budgetförslaget enligt den förhandlingslösning som uppnåddes mellan Finland och Europeiska kommissionen om CAP-planens innehåll vecka 28. I förslaget ingår också anslagen för de återhämtningsåtgärder som finansieras genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och anslagen för betalningar för sådana förbindelser som ingåtts under övergångsperioden 2021—2022 och EU:s tidigare programperioder (totalt knappt 143 miljoner euro).

Projekt för grön omställning stöder också försörjningsberedskapen

I den strategiska CAP-planen ingår också åtgärder som genomförs med anslag som regeringen beslutat om tidigare för att stödja en grön omställning och försörjningsberedskapen. För betalning av stöd för landsbygdsföretags energiinvesteringar, som i sin helhet finansieras nationellt, föreslås ett anslag på 10,0 miljoner euro (10,0 miljoner euro 2022). För i sin helhet nationellt finansierade investeringsstöd för biogas, gödselhantering, återvinning av näringsämnen och koldioxidbindning föreslås ett anslag på 7,5 miljoner euro (7,0 miljoner 2022).

Det ska genomföras utvecklings-, försöks- och investeringsprojekt som har att göra med våtmarker och våtmarksodling för att höja grundvattennivån på torvjordar. För dessa projekt och för information om och understöd för verksamheten föreslås ett anslag på 30,0 miljoner euro. Till försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen föreslås 6,0 miljoner euro (3,0 miljoner euro 2022).

Förlängd finansiering för bybutiksstödet, arbetet mot brottslighet i livsmedelskedjan och tillsyn av e-handeln

Under momentet för landsbygdsutveckling föreslås ett anslag på 2,0 miljoner euro för stöd till bybutiker. Stödsystemet ska bli permanent från och med 2023.

Till Livsmedelsverket föreslås ett anslag på 0,6 miljoner euro för att motverka brottslighet i livsmedelskedjan och för övervakning av distansförsäljningen. Vikten av tillsyn har vuxit under de senaste åren. Genom tillsynen kan man skydda företag med laglig verksamhet mot en osund konkurrens och samtidigt skydda konsumenterna mot hälsorisker och vilseledande verksamhet.

Ökad satsning på naturens mångfald

Helmi-programmet är jord- och skogsbruksministeriets och miljöministeriets gemensamma program för att stärka den biologiska mångfalden i Finland och trygga de livsviktiga ekosystemtjänster som naturen erbjuder. För åtgärderna på jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde föreslås finansiering på totalt 7,3 miljoner euro.

Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet har även en gemensam handlingsplan för den biologiska mångfalden i skogarna i Södra Finland, Metso. Det föreslås att finansieringen för Metso stärks med 4,8 miljoner euro så att det i jord- och skogsbruksministeriets budget reserveras drygt 12 miljoner euro för genomförandet av planen (7,5 miljoner euro 2022). Det är nödvändigt att höja anslaget för att uppnå de mål som ställts.

Bättre försörjningsberedskap och riskhantering gällande vatten och avlopp

För att trygga driftsäkerheten inom vattenförsörjningen föreslås ett tilläggsanslag på 5,0 miljoner euro. Vid de vattenverk som är kritiska för försörjningsberedskapen effektiveras insatserna mot cyberhot och säkerställs tillgången till elektricitet. Strukturomvandlingen på området främjas med målet att skapa större enheter. På detta sätt förbättras förutsättningarna att tillhandahålla de nödvändiga vattentjänsterna utan störningar också under undantagsförhållanden.

För att utveckla de it-verktyg som behövs för att genomföra EU:s dricksvattendirektiv nationellt föreslås ett anslag på 3,0 miljoner euro. Genom tillsynsåtgärderna i direktivet tryggas råvattnets kvalitet, vattenkällorna och riskhanteringen för vattenförsörjningen.

Höjning av jakt- och fiskevårdsavgifterna

Det föreslås en fyra euros höjning av jaktvårdsavgiften, så att avgiften stiger från 39 till 43 euro. Fiskevårdsavgiften höjs med två euro från 45 till 47 euro. Höjningsförslaget baserar sig på den allmänna ökningen av kostnadsnivån.

För projektet för att förbättra läget vad gäller miljötillstånd för skjutbanor föreslås ett anslag på 1,2 miljoner euro. Under det treåriga projektet får skjutbanorna hjälp av sakkunniga för att skriva ansökningar om miljötillstånd och med översynen av tillståndsvillkoren. I Finland är det ofta hobbyorganisationer som upprätthåller skjutbanorna, och på samma banor över såväl jägare som reservister.

Forststyrelsens övervakning av jakt- och fiske samt fiskerihushållningsuppgifter stärks

Det ökade intresset för rekreation i naturen har lett till ett ökat behov av jakt- och fiskeövervakning i friluftsområdena i Södra Finland och i nationalparkerna. Av den orsaken föreslås tilläggsanslag på 0,4 miljoner euro till övervakningen av jakt och fiske. Därtill föreslås ett tillägg på 0,4 miljoner euro för Forststyrelsens lagstadgade fiskerihushållningsuppgifter.

Bostadsdatasystemets nästa fas tryggas och fastighetsförrättningar understöds

Genom det nya bostadsdatasystemet, som samlar uppgifter om husbolag och aktielägenheter, möjliggörs registrering av ägande- och lägenhetsuppgifter om bostadslägenheter som besitts med stöd av aktier och för byte av bostadslägenheter och hanteringen av säkerheter. I systemet bildas nya bostadsaktiebolag endast digitalt, och aktiebrev ska inte längre tryckas på papper. Bostadsaktiebolag som bildats före den 1 januari 2019 ska senast den 31 december 2023 överföra förvaltningen av sina aktieböcker till bostadsdatasystemet.

I den följande fasen av projektet utvidgas bostadsdatasystemet så att det också omfattar administrativa uppgifter om husbolagen och aktiebostäderna. För att genomföra den följande fasen har projektet beviljats finansiering på 2,0 miljoner euro enligt Finlands återhämtnings- och resiliensplan.

För att stödja fastighetsförrättningar föreslås ett anslag på 2,0 miljoner euro. Anslaget används för att stödja ägoregleringar av åkrar samt ägoregleringar av skogar av pilotkaraktär. Uppskattningsvis fördelas användningen av anslaget så att den låneandel som återkrävs hos sakägare är ca 50 procent, och statens slutgiltiga utgift blir ca 50 procent.

Förvaltningsområdets anslag för 2023

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår anslag på ca 2,66 miljarder euro för sitt förvaltningsområde. Det föreslagna anslaget är till sitt nettobelopp ca tre procent (87 miljoner euro) mindre än budgeten för 2022 (2,74 miljarder euro).

Av anslagen under huvudtiteln står jordbruk och livsmedelsekonomi för 67 procent (1 788 miljoner euro), landsbygdsutveckling för 17 procent (443 miljoner euro), naturresursekonomin för 9 procent (229 miljoner euro), förvaltning och forskning för 5 procent ( 141 miljoner euro), lantmäteri och datalager för 2 procent (49 miljoner euro) och Forststyrelsen för under en halv procent (8 miljoner euro).

De beräknade intäkterna för 2023 är drygt 945 miljoner euro, vilket är cirka 27 miljoner euro mindre än i den ordinarie budgeten för 2022.

Beredningen av budgetpropositionen fortskrider

Beredningen av budgetpropositionen för 2023 fortsätter vecka 33. Budgetförhandlingarna mellan ministerierna och finansministeriet förs den 17–19 augusti. Regeringen sammanträder den 31 augusti–1 september för att förhandla om budgetpropositionen för 2023. Regeringens budgetproposition offentliggörs den 19 september efter att den behandlats vid finansutskottets extraordinära sammanträde och vid statsrådets allmänna sammanträde.

Mer information:

  • Ann-Mari Kemell, statssekreterare, tfn 0295 530 330, fornamn.efternamn@gov.fi
  • Juha Karjalainen, redovisningschef, tfn 040 701 2282, fornamn.efternamn@gov.fi

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 5.8.2022