Bioekonomipanel främjar genomförandet av strategin och växelverkan inom bioekonomisektorn

Nyheter - Publicerad 11.11.2015

Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en bioekonomipanel för att främja genomförandet av den nationella bioekonomiska strategin och för att öka växelverkan mellan förvaltningen, forskningen, näringslivet och medborgarorganisationerna samt för att bedriva dialog med de program som har samma mål och med EU:s bioekonomipanel.

Bioekonomipanelen har två ordförande: näringsminister Olli Rehn och jord- och skogsbruksminister Kimmo Tiilikainen. Panelens mandatperiod löper ut den 30 april 2019.

– Den bioekonomiska panelen är ett rådgivande organ när det gäller att genomföra regeringens spetsprojekt och Finlands bioekonomistrategi. Till panelen har inbjudits företrädare för flera referensgrupper som tar upp egna synpunkter till diskussion och håller de olika grupperna informerade om diskussionerna i panelen och ministeriernas planer, konstaterar näringsminister Olli Rehn.

Av ministerierna är arbets- och näringsministeriet (ANM), jord- och skogsbruksministeriet (JSM), miljöministeriet (MM), utrikesministeriet (UM), finansministeriet (FM), undervisnings- och kulturministeriet (UKM) samt social- och hälsovårdsministeriet (SHM) representerade i panelen. De aktörer inom förvaltningen som deltar är Finpro, Innovationsfinansieringsverket Tekes, TAPIO-koncernen, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral, Forststyrelsen, Utbildningsstyrelsen, landskapsförbunden samt närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna).

I panelen representeras industriförbunden och arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna inom näringslivet av Finlands näringsliv EK rf, Livsmedelsindustriförbundet, Finsk Energiindustri rf, Teknologiindustrin rf, Kemiindustrin rf, Skogsindustrin rf, Suomen sahat ry, Företagarna i Finland, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Luontaistuotealan keskusliitto ry, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Finlands Fackföreningars Centralförbund FFC, Tjänstemannacentralorganisationen STTK samt AKAVA.

Forsknings- och utbildningssektorn representeras av VTT, Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra, Finlands Akademi, Finlands universitet UNIFI rf, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer ARENE rf, CLIC Innovation Oy och Motiva.  Av medborgarorganisationerna deltar WWF Finland och Finlands naturskyddsförbund.

Bioekonomin och de rena lösningarna är ett av de prioriterade områdena i programmet för statsminister Sipiläs regering. Målet är att fram till år 20125 göra Finland till en föregångare i fråga om bioekonomi, kretsloppsekonomi och rena lösningar. Syftet med de hållbara lösningarna är att sätta fart på exporten och förbättra sysselsättningen samt att höja självförsörjningsgraden.

Finlands bioekonomiska strategi publicerades i maj 2014. Målsättningen med strategin är att genom ökad bioekonomisk affärsverksamhet samt produkter och tjänster med högt mervärde skapa ny ekonomisk tillväxt och nya arbetsplatser och samtidigt säkra förutsättningarna för att naturens ekosystem fungerar.

Tillsättningsbrev samt panelens medlemmar och deras suppleanter (pdf, på finska)

Ytterligare upplysningar:
industrirådet Mika Aalto, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7267

Arbets- och näringsministeriet 11.11.2015