Bioekonomipanelen sammanträder för första gången: målet är att skapa hållbar tillväxt genom bioekonomi

Nyheter - Publicerad 16.10.2020

Finlands bioekonomiska strategi håller på att uppdateras. Syftet är att genom bioekonomi skapa nya produkter och tjänster som underbygger ekonomisk tillväxt och sysselsättning och som främjar övergången till ett klimatneutralt samhälle. En stor bioekonomipanel ger råd i strategiarbetet. Panelen sammanträdde för första gången den 14 oktober 2020.

Ordförande för bioekonomipanelen är näringsminister Mika Lintilä och jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. Vid dagens möte var statssekreterare Kimmo Tiilikainen ställföreträdare för minister Lintilä. Panelen består av ett stort antal myndigheter, arbetsmarknadsorganisationer, industriförbund, forsknings- och utbildningsanstalter samt landskap.

– Genom en hållbar bioekonomi främjas industriell förnyelse, konkurrenskraft och tillväxt och regionernas livskraft, moderniseras primärproduktionen, förbättras miljöskyddet och stärks den biologiska mångfalden, betonar minister Lintilä.

– Globalt sett har Finland fjärde mest förnybara naturresurser i förhållande till folkmängden. Skogarna som växer, de produktiva åkrarna och de rena vattendragen skapar en stabil grund för den biobaserade industrins värdekedjor. Samtidigt tryggar de Finlands försörjningsberedskap och möjliggör utvecklingen av den affärsverksamhet som bygger på ekosystemtjänster, betonar minister Leppä.

Uppdateringen av strategin lyfter fram bioekonomins betydelse i Finland och i EU

Bioekonomistrategin från år 2014 uppdateras under detta och nästa år så att den motsvarar förändringarna i omvärlden och ligger i linje med regeringsprogrammet. EU:s bioekonomistrategi uppdaterades hösten 2018 och den utgör grunden för Finlands arbete.

– Europeiska kommissionen ser Finland som en föregångare inom bioekonomin i EU-området och som ett exempel för andra länder. Men Finland tävlar om den ledande rollen med de stora länderna. Därför behöver vi en målmedveten bioekonomisk politik, och det att vi uppdaterar den nationella bioekonomiska strategin och gör den förvaltningsöverskridande är ett viktigt redskap i den här politiken, konstaterar minister Lintilä.

– Uppdateringen av Finlands bioekonomiska strategi är särskilt aktuell just nu, eftersom man med hjälp av bioekonomi avsevärt kan öka den hållbara tillväxten i hela Finland. Utvecklingen av bioekonomin hjälper Finland att återhämta sig från de utmaningar som epidemin medför för näringslivet och hela samhället, säger minister Leppä.

Bioekonomipanelen sammanträder regelbundet under uppdateringen av strategin. För projektet har också tillsatts en styrgrupp och ett samordningssekretariat.

Ytterligare information:

Petri Peltonen, styrgruppens ordförande, understatssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3662, fornamn.efternamn@tem.fi
Ulla Palander, bioekonomipanelens sekreterare, överinspektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 049 235, fornamn.efternamn@tem.fi
Anne Vehviläinen, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 236, fornamn.efternamn@mmm.fi.

Uppdatering av den nationella bioekonomistrategin (på finska)
Bioekonomipanelens medlemmar
Styrgruppen för uppdatering av bioekonomistrategin
Sekretariatet för samordning av bioekonomistrategin

 

Pressmeddelande från Finlands arbets- och näringsministeriet och jord- och skogsbruksministeriet 16.10.2020