Biogasprogrammet framskrider – planen har uppdaterats

Nyheter - Publicerad 21.9.2020

Programmet för produktion och användning av biogas framskrider. Arbetsgruppen som har berett det nationella biogasprogrammet överlämnade sin slutrapport till näringsminister Mika Lintilä i januari. Rapporten innefattar en genomförandeplan med vidtagna och planerade åtgärder, som nu har uppdaterats.

Arbetsgruppen har försökt hitta metoder för att ersätta fossila bränslen genom att öka produktionen och användningen av biogas. Arbetsgruppen framförde flera förslag till lösningar på det som man vet att försvårar och bromsar verksamheten i biogasbranschen.

Genomförandeplanen för biogasprogrammet i september 2020

Förslagen i genomförandeplanen för biogasprogrammet har behandlats vid ministerierna och vid regeringens budgetberedning under sommaren.

Enligt planen behöver de stödprogram som främjar biogasbranschen anvisas tillräckliga anslag och garanteras fortsatta resurser i statens budgetprocesser. I den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 höjdes bevillningsfullmakten för energistöd med 20 miljoner euro, som delvis kan användas också för biogasprojekt. Dessutom höjdes stödet för distributionsinfrastrukturen med en bevillningsfullmakt på 1,5 miljon euro för biogastankstationer.

Samtidigt gjordes också de i genomförandeplanen nämnda ändringarna i stödprogrammen. Även beredningarna av stödprogrammet för återvinning av näringsämnen och av programmet för investeringsstöd för biogasanläggningar och gödselhantering framskrider. När det gäller stödprogrammet för återvinning av näringsämnen finns det dock svåra frågor gällande reglerna om statliga stöd som behöver lösas.

I enlighet med arbetsgruppens förslag ska de kvantitativa målen för gasdrivna fordon för 2030 tas med i den färdplan för fossila bränslen som bereds av kommunikationsministeriet och som sänds på remiss i oktober 2020. De uppdaterade målen ska användas också när man uppdaterar klimat- och energistrategin (ANM) och den klimatpolitiska planen på medellång sikt (MM).

I färdplanen för fossila bränslen bedöms också fortsättningen vad gäller stödet för konverteringar av personbilar. Kommunikationsministeriet har dessutom berett ett stöd för anskaffning av tunga gasdrivna fordon, som ska finansieras genom de anslag som reserverats för biogasprogrammet.

Utöver de åtgärder som beskrivs ovan har det på uppdrag av arbets- och näringsministeriet gjorts en utredning av hur biometan skulle kunna ingå i distributionsskyldigheten. En regeringsproposition om tillståndsförfarandena överlämnas snart till riksdagen och rådgivningen har anvisats tilläggsanslag.

Ytterligare information:
Pekka Grönlund, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 502 1235
Harri Haavisto, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 059

Genomförandeplanen för biogasprogrammet – läget 09/2020 (på finska) PDF

 

Pressmeddelande från Finlands arbets- och näringsministeriet 21.09.2020