Den nationella finansieringen till jordbruket och utvecklingen av landsbygden tryggad

Nyheter - Publicerad 16.9.2020

Regeringen beslutade vid budgetmanglingen reservera 7 788 miljoner euro för den nationella finansieringen av jordbruket och landsbygdens utveckling under EU:s nya budgetperiod 2021 – 2027. Av denna summa är 65 miljoner euro finansiering ur gårdsbrukets utvecklingsfond som baserar sig på tidigare beslut. Finansieringen kompletterar EU-finansieringen som man avtalat om i juli 2020.

När det gäller år 2021 har man ännu inte i anslaget beaktat EU:s finansieringsbeslut från juli. EU-finansieringens andel av budgeten preciseras i samband med den kompletterande budgeten när EU specificerar sina landsspecifika förslag.

Regeringen beslutade endast om huvudpunkterna för fördelningen av återhämtningsfinansieringen. Finansieringspaketet för jordbruk och landsbygdsutveckling kompletteras senare med EU:s återhämtningsfinansiering till EJFLU. De nationella besluten om omfattningen av och innehållet i EU:s återhämtningsåtgärder preciseras senare efter att lagstiftningen på EU-nivå är klar.

Genom finansieringspaketet kompletteras finansieringen av åtgärderna inom jordbruket och landsbygdsutvecklingen så att finansieringen kan hållas åtminstone på dagens nivå. De nationella anslagen och EU-anslagen kommer att ingå i de kommande ramarna och i de årliga budgetförslagen.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä berättar att EU:s finansieringsbeslut och den nationella medfinansieringen tillsammans med återhämtningsinstrumentet ger starka ekonomiska ramar för den kommande budgetperioden.

– Jag är nöjd med att finansieringspaketet bidrar till våra mål att utveckla vår primärproduktion i en konkurrenskraftigare och klimatambitiösare riktning. Livsmedelsproduktionens framtid handlar om en allt ansvarsfullare produktion som beaktar den övergripande hållbarheten från jord till bord. När vi satsar på ansvarsfullhet ökar vi samtidigt matens mervärde. Här är Finland en vägvisare.

EU:s gemensamma jordbrukspolitik (GJP) genomförs i form av fleråriga helheter på samma sätt som andra politiska sektorer och fonder som ingår i EU:s fleråriga budgetram.

Att genomföra de nya åtgärderna inom jordbruket och landsbygdsutvecklingen kommer sannolikt att fördröjas med två år eftersom avtalet om EU-finansieringen inte nåddes förrän i juli 2020. Under övergångsperioden fortsätter den pågående budgetperiodens åtgärder, men med nya budgetmedel. Arbetet med att bereda det stödsystem som ska införas 2023 – 2027 fortsätter.

Statsrådet beslutar om den nationella GJP-planen (den nationella strategiska planen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik under nästa budgetperiod) som innehåller ett nytt stödprogram och nya åtgärder innan den sänds till Europeiska kommissionen för godkännande. Målet är att den nationella GJP-planen efter behandlingen i statsrådet ska sändas till Europeiska kommissionen för godkännande i början av 2022. Riksdagen behandlar den nationella lagstiftning som den strategiska planen förutsätter under 2022.

Anslag för klimatsmarta investeringar inom jordbruket

Under nästa budgetperiod anvisas minst 80 miljoner euro till investeringar som minskar jordbrukets klimatutsläpp och ökar kolsänkorna. I finansieringsbesluten beaktas de föresatser i regeringsprogrammet enligt vilka investeringarna ska främja vården av miljön, djurens välbefinnande och konkurrenskraften.

Regeringen kom överens om kompensering av Veikkaus Ab:s minskade intäkter

Regeringen avtalade om att Veikkaus Ab:s sänkta intäkter kompenseras så att de ligger på samma nivå som året innan. Tilläggsanslaget används för att främja hästuppfödning och hästsport. Efter kompensationen ligger anslaget på samma nivå som 2020.

– Detta beslut gör det möjligt för oss att betala lika stora understöd som i år, vilket är väldigt viktigt för hela hästområdet, säger minister Jari Leppä.

Fortsatt finansiering för stöd till bybutiker

Stödet till bybutiker föreslås få 2 miljoner euro i fortsatt finansiering. Anslaget fördubblar stödmedlen och gör det möjligt att utvidga stödsystemet till att omfatta allt fler bybutiker på landsbygden som uppfyller ansökningskriterierna.

Bybutikerna som är mångservicecenter utgör en väsentlig del av serviceutbudet på landsbygden och bidrar väsentligt till landsbygdens livskraft, vilket coronavirusepidemin bevisat allt tydligare, säger minister Leppä.

Tilläggsanslag för ersättningar för renskador

I år har järvar orsakat klart fler skador på renar än under tidigare år. Värdet av skadorna bedöms vara närmare 11 miljoner euro. Regeringen har enat om ett tilläggsanslag på 2,5 miljoner euro för att ersätta skador på renar. Det tillgängliga anslaget uppgår till sammanlagt 10 miljoner euro som EU fastställt som maximibelopp för ersättningarna.

Klimatåtgärderna inom markanvändningssektorn går framåt

Regeringen har redan tidigare avtalat om finansieringen för klimatåtgärderna. För att markanvändningssektorn ska nå målet om Klimatneutralt Finland 2035 krävs att sektorn minskar utsläppen och stärker kolsänkorna och kollagren med beaktande av den övergripande hållbarheten och anpassningen till klimatförändringen.

Arbetet med att genomföra klimatåtgärderna fortsätter 2021 bland annat med hjälp av medel som reserverats för sektorns informationsprogram samt forsknings- och innovationsprogram. Systemet med stöd för beskogning av åkrar som inte längre används för jordbruk samt av gamla torvproduktionsområden är planerat att införas i början av 2021. Vidare beviljar man stöd för utvecklingsprojekt för klimatsäkert jord- och skogsbruk. Markanvändningssektorns klimatåtgärder ska senare tas in i sektorns klimatplan som blir klar 2021.

Tidsplan för behandlingen av budgetförslaget

Finansministeriet offentliggjorde förslaget till budget 2021 den 13 augusti 2020. Regeringen behandlade budgeten den 25 augusti 2020 och slutbehandlade budgetförslaget den 14 – 16 september 2020. Statsrådet behandlar förslaget den 5 oktober 2020, varefter förslaget är offentligt och överlämnas till riksdagen för behandling.

Mer information:

Satu Haapaniemi, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 400 5193, fornamn.efternamn@mmm.fi (jordbruk)

Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868, fornamn.efternamn@mmm.fi (naturresursekonomi)

Annukka Kimmo, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 478 0226, fornamn.efternamn@mmm.fi ( intervjuförfrågningar med minister Leppä)

Vesa Vuorimaa, kommunikationsexpert, tfn 0295 16 2466, fornamn.efternamn@mmm.fi (distribution av pressmeddelandet)

 

Pressmeddelande från Finlands jord- och skogsbruksministeriet 16.09.2020