Den uppdaterade lagen om hållbarhetskriterier för biomassa som används i energiproduktion träder träder i kraft vid årsskiftet

Nyheter - Publicerad 10.12.2020

Statsrådet sände den 10 december 2020 ett förslag till ändring av lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen (hållbarhetslagen) till Republikens president för stadfästelse. Genom lagändringen utvidgas tillämpningsområdet för det nationella hållbarhetssystemet och ikraftsätts hållbarhetskriterierna för fasta och gasformiga biomassabränslen och kriterierna för minskning av växthusgaser i EU:s direktiv om främjande av förnybar energi (RED II).

Syftet med lagändringen är att säkerställa att de biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen som används i Finland har producerats på ett hållbart sätt och att de kan beaktas i EU-målen för förnybar energi och i skyldigheten avseende andelen förnybar energi inom transportsektorn.

Det utvidgade tillämpningsområdet innebär att antalet föremål för regleringen stiger från nuvarande 15 till cirka 150 verksamhetsutövare efter att lagen trätt i kraft. I den nationella beredningen av genomförandet av direktivet har man strävat efter att använda de befintliga nationella systemen och att påvisandet av att hållbarhetskriterierna uppfylls inte ska medföra en oskälig administrativ börda för aktörerna.

Lagändringen träder i kraft den 1 januari 2021. Genom övergångsbestämmelser beaktas emellertid att det i praktiken inte är möjligt att påvisa att man uppfyller hållbarhetskriterierna som lagen förutsätter genast när lagen trätt i kraft.

Övergångsbestämmelserna anger ikraftträdandet av den nya förordningen, både för nya aktörer och för operatörer med ett hållbarhetssystem som godkänts enligt gällande lag.

En noggrannare beskrivning av lagändringen finns i arbets- och näringsministeriets pressmeddelande den 14 maj 2020 om propositionen.

Dessutom håller en förordning som kompletterar regleringen i hållbarhetslagen på att färdigställas. Förordningen innehåller mer detaljerade bestämmelser om förfaranden och deras krav, liksom tillämpningen av lagen, samt mer detaljerade tekniska föreskrifter.

Mer information:
Inkeri Lilleberg, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7092
Harri Haavisto, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7059

Pressmeddelande från Finlands Arbets- och näringsministeriet  10.12.2020