Det behövs mer exakt information om fiskresurserna – ändringar i lagen om fiske föreslås

Nyheter - Publicerad 16.9.2022

Vid regleringen av fisket och förvaltningen av fiskbestånden behövs exakt information om i synnerhet hotade och försvagade arter och arter som rör sig över stora områden under sin livscykel. I nuläget finns det inte tillräckligt med sådan information. Det föreslås att lagen om fiske ändras så att fritidsfiskare blir skyldiga att anmäla fångst av vissa arter som sällan fås som fångst. Remissyttranden om det utkast till regeringsproposition som gäller ändring av lagen kan lämnas fram till den 14 oktober 2022.

Syftet med lagen om fiske är att med utgångspunkt i bästa tillgängliga information ordna nyttjandet och vården av fiskresurserna på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Fritidsfiskare får den största delen av fångsterna av flera arter. Utan uppgifter om fritidsfiskarnas fångst och fiske går det inte att reglera och förvalta fiskbestånden grundat på data. Det finns data om de arter som fångas mest, men det behövs mer exakta uppgifter om i synnerhet hotade och försvagade arter och arter som rör sig över stora områden under sin livscykel.

Det föreslås att lagen om fiske ändras så att fritidsfiskare kan påföras en skyldighet att anmäla fångst av vissa noggrant övervägda arter, som specificeras närmare genom förordning av statsrådet. Sådana arter kan till exempel vara lax, insjölax, öring och ål samt röding i Vuoksens vattendrag. De är arter som enligt preliminära diskussioner kan komma att omfattas av skyldigheten att anmäla fångst med stöd av den föreslagna lagändringen. Uppgifterna om fångsten ska enligt förslaget anmälas till Naturresursinstitutet, och användningen av uppgifterna ska regleras för att behålla fiskarnas förtroende. Det föreslås också att Naturresursinstitutet ska ha i uppgift att vart tredje år utarbeta en rapport om fiskbeståndens tillstånd och fisket i hela Finland.

Den föreslagna lagändringen innebär att den tillgängliga informationen om fiskarterna och fiskbestånden i Finland blir mer exakt och av bättre kvalitet. Tack vare bättre information kan fiskebegränsningar riktas in på rätt åtgärder vid rätt tidpunkt, samtidigt som onödiga begränsningar kan slopas. Det är också viktigt att få information om effekterna och resultaten av beståndsvårdande åtgärder.

Genom propositionen om ändring av lagen om fiske genomförs föresatsen en fångstrapport över fiske av vandringsfisk ska införas i fråga om all fisk som fångats (informationssystemet Oma kala), som ingår i regeringsprogrammet för Sanna Marins regering. Regeringens proposition om ändring av lagen om fiske stöder ibruktagandet av den Omakala-applikation som Naturresursinstitutet har utvecklat. Vid beredningen av ändringarna av lagen om fiske har det strävats efter att fiskarna inte bara ska påföras skyldigheter utan att de också ska dra nytta av ändringarna till exempel genom att de via applikationen Omakala ska kunna få nyttig information från myndigheterna och ett verifikat över betalningen av fiskevårdsavgiften.

Begäran om remissyttranden och utkastet till regeringsproposition finns på jord- och skogsbruksministeriets remissida. Remissyttranden kan lämnas fram till den 14 oktober 2022.

Mer information:

Eija Kirjavainen, fiskeriråd, 0295 162 404, fornamn.efternamn@gov.fi

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 16.9.2022