Det första regionala bioekonomiska forumet hölls i Mellersta Österbotten

Nyheter - Publicerad 6.10.2020

Jord- och skogsbruksministeriets och arbets- och näringsministeriets första regionala bioekonomiska forum hölls i Mellersta Österbotten den 30 september 2020. Forumen som är öppna för alla är ett led i det pågående arbetet med att uppdatera bioekonomistrategin.

På forumet gavs presentationer om regionens styrkor: återvinning av näringsämnen lokalt, kreativ och hållbar husdjursproduktion, koldioxidsmart vård av sumpskog och forskning i tillämpad kemi i bioförädlingens värdekedja.

I diskussionerna lyftes fram landskapets starka roll som expert på förnybara naturresurser. Landskapets uppdaterade kompetens till exempel inom jordbruket och användningen av torvmarker ger också större möjligheter att använda befintlig teknik. Gödsel är ett värdefullt ämne som allt mer kan användas både för att utvinna biogas och för att förbättra graden av självförsörjning av näringsämnen. Att använda träaska i vården av sumpskog, värna om ett klimatsäkert jordbruk och att ta vara på kompetensen kring biomassa var enligt deltagarna de styrkor som ska stärkas. I regionen finns ett stort kompetenskluster inom kemiområdet.

För att stärka bioekonomin i Mellersta Österbotten föreslogs bland annat bättre utvinning av näringsämnen, digitalisering i biomassarelaterade värdekedjor, bättre fiberoptiska förbindelser samt utbildning på yrkeshögskole- och universitetsnivå inom bioekonomiområdet. De stordior som presenterades på forumet finns här.

Höstens forum

Syftet med uppdateringen av bioekonomistrategin är att med hjälp av bioekonomi skapa nya produkter och tjänster som underbygger ekonomisk tillväxt och sysselsättning och som samtidigt främjar övergången till ett klimatneutralt samhälle. Målet är också att främja cirkulär ekonomi samtidigt med bioekonomin. Anordnarna förväntar att aktörerna i regionerna kommer med synpunkter på eventuella framtida framgångsfaktorer inom bioekonomin och lämnar förslag till hur utvecklingen av dem kan stödjas.

Till det följande forumet som ordnas den 6 oktober 2020 inbjuds aktörer från Södra Savolax.
Programmet: https://www.biotalous.fi/biotalousfoorumi-etela-savo/.

Under hösten ordnas motsvarande forum också i Norra Karelen, Mellersta Finland, Lappland och Egentliga Finland. För aktörerna i Päijänne-Tavastland och Södra Karelen ordnas därtill ett gemensamt forum.

Pressmeddelande 22.9.2020: Regionala bioekonomiska forum bidrar till uppdateringen av bioekonomistrategin

Pressmeddelande 1.9.2020: Finlands bioekonomistrategi uppdateras: målet är att stödja klimatmålen och bidra till en hållbar tillväxt

Ytterligare information:

Liisa Saarenmaa, biträdande avdelningschef, tfn +358 40 752 3271, liisa.saarenmaa(at)mmm.fi
Kukka-Maaria Virta, kommunikationsexpert, tfn +358 50 4722 283, kukka-maaria.virta(at)mmm.fi

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriets 6.10.2020


Taggar: bioekonomi, nyheter