Efterfrågan på vattenkompetens ökar ute i världen – samarbetet mellan den offentliga och privata sektorn nyckeln till affärstillväxt

Nyheter - Publicerad 1.8.2018

Efterfrågan på vattenåtervinnande och -sparande system växer starkt och matproduktionen ökar i vattenområdena. Finland kan erbjuda konkurrenskraftiga lösningar på globala utmaningar om den offentliga och privata sektorn samarbetar målmedvetet. Prioriteringarna inom forskning och kompetens som bidrar till hållbar affärsverksamhet inom den blå bioekonomin har tagits fram i brett samarbete. Ministerarbetsgruppen Bioekonomi och ren teknik godkände den 12 juni en forskningsagenda för blå bioekonomi.

Prioriteringarna inom forskning och kompetens bygger på FN:s mål för hållbar utveckling som har en stark koppling till vatten. Där har finländska företag möjligheter till tillväxt på den internationella marknaden. Prioriteringarna är 1) hållbar matproduktion 2) rent vatten och sanitet 3) förmånlig och ren energi 4) vattenmiljö med stor biodiversitet 5) begränsning av klimatförändringen 5) hälsa och välbefinnande. Målet med prioriteringen Rent vatten och sanitet är till exempel att på lång sikt få fram konkurrenskraftiga system som hjälper att rena avloppsvatten från läkemedelsrester och mikroplaster.  Ett ytterligare mål är att skapa ett så kallat no water-sanitetskoncept som gör att vattentoaletter inte längre behövs. På kort sikt ska det bland annat utvecklas vattenbesparande och -återvinnande teknik som leder till mindre avloppsvatten som kan återanvändas.

– Våra naturresurser tillsammans med toppkompetens och ny teknik skapar en enastående helhet inom blå ekonomi, vilket ger en väldigt stor potential för internationell affärsverksamhet. Man håller redan på att bygga nya testmiljöer för företag och den offentliga sektorn i S:t Michel, Varkaus och Laukaa. I S:t Michel utvecklas internationellt intressant teknik för vattenhantering. I Varkaus och Laukaa är målet däremot att utveckla fiskodlingen i cirkulerande vatten, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

– En effektiv och klimatvänlig proteinproduktion samt system som sparar och återvinner vatten, energi och näringsämnen är forskningsagendas fokusområden. När vi satsar på forskning och utveckling stärker vi vår ställning på världstoppen inom cirkulär ekonomi, säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

För att affärsverksamheten ska växa krävs det ett målmedvetet samarbete och sektorsövergripande utvecklingsmiljöer mellan företag, forskning, utbildning och förvaltning.  Arbetet ger resultat på lång sikt när man inriktar forskningen och de offentliga upphandlingarna på ett målinriktat sätt, inverkar på EU:s finansieringsprogram och strategier samt på besluten på den internationella nivån. Just nu deltar Finland i beredningen av EU:s ramprogram för forskning samt i uppdateringen av EU:s bioekonomiska strategi.

Flera landskap har satsat på den blå bioekonomis olika prioriterade områden. Jord- och skogsbruksministeriet har redan inlett pilotprojekt med hjälp av regeringens spetsprojektmedel. Projekten ska snabba på internationaliseringen av vattenkluster. Projekten ska också bidra till vattenturismens nya affärsmodeller och hållbart tillvaratagande av näringsämnen och energi i vattendrag. Digitalisering låg i fokus vid vårens finansieringsansökan.

Agendan som ingår i regeringens spetsprojekt inom blå bioekonomi har utarbetats under ledning av jord- och skogsbruksministeriet. I strategiarbetet har medverkat Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral, VTT, Business Finland, Finlands Akademi och Gaia Consulting Oy.

Forsknings- och kompetensagenda för den blå bioekonomin

Ytterligare information:
Teppo Säkkinen, minister Leppäs specialmedarbetare, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 050 516 2868, fornamn.efternamn@mmm.fi
Taru Savolainen, minister Tiilikainens specialmedarbetare, miljöministeriet, tfn 040 535 8622, fornamn.efternamn@ym.fi
Riitta Rahkonen, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2202, fornamn.efternamn@mmm.fi
Timo Halonen, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2411, fornamn.efternamn@mmm.fi

Sinisen biotalouden tutkimus- ja osaamisagenda PDF 1,1MB  Agenda julkaistaan myöhemmin suomeksi ja ruotsiksi MMM:n julkaisusarjassa.

 

Pressmeddelande, Jord- och skogsbruksministeriet, Miljöministeriet  12.6.2018 | Publicerad på svenska 14.6.2018