Ersättningen för ekonomiska förluster till kommersiella fiskare i Saimen ändras

Nyheter - Publicerad 3.5.2024

De ekonomiska förluster som skyddet av saimenvikaren orsakar för kommersiella fiskare ersätts på ett nytt sätt i fortsättningen. Syftet med den fyraåriga ändringen är att höja ersättningen per fiskare. Genom förordningen styrs också fisket så att det är säkert för vikarna under begränsningstiden.

Med stöd av en förordning som statsrådet utfärdade den 2 maj 2024 ändras understödssystemet för att ersätta kommersiella fiskare för ekonomiska förluster som orsakas av skyddet av saimenvikaren.

Genom förordningen är det nya understödssystemet i kraft 2024–2027. Hittills har man årligen fattat beslut om förfarandena för ansökan om ersättningar i statsbudgeten.

Samtidigt justeras nivån på det understöd som beviljas så att fastställandet av ersättningen blir tydligare. Enligt förordningen är understödsbeloppet 20 procent av det kalkylerade värdet av den fångst som fiskaren har fått med hjälp av stående fångstredskap i Saimen under det föregående året. Understöd kan beviljas till ett belopp av högst 10 000 euro.

Understöd kan beviljas kommersiella fiskare som hör till grupp I i lagen om fiske och vars huvudsakliga fiskeområde har en gällande fiskebegränsning för att skydda saimenvikaren. Begränsningen kan gälla antingen i enlighet med en förordning av statsrådet eller i enlighet med ett frivilligt avtal med samma innehåll. Med kommersiell fiskare avses en fysisk eller juridisk person som har införts i närings-, trafik- och miljöcentralens register över dem som bedriver kommersiell fiskeverksamhet.

Syftet med understödet är att sporra till fortsatt fiske i Saimen även under begränsningstiden, med fångstmetoder som är säkra för vikaren.

Med understödet ersätts inte ekonomiska förluster som beror på att fisket upphör under begränsningstiden.

Fiske under begränsningstiden är nu också ett villkor för att få understöd. Villkoret kan uppfyllas genom att använda de fångstmetoder som är tillåtna inom begränsningsområdet. Ett annat alternativ är att fiskaren, om det är möjligt, bedriver fiske någon annanstans än inom begränsningsområdet under begränsningstiden.

Understöd beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax. Förordningen träder i kraft den 10 maj 2024.

Vid sidan av det understöd som det nu beslutats om finns det även andra incitament för att bedriva fiske som inte är farligt för vikare. En kommersiell fiskare kan ansöka om investeringsstöd som beviljas från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens program för Finland upp till 80 procent för fångstredskap som är säkra för vikare. Stöd kan också sökas för finansiering av innovationer inom fisket, till exempel utveckling av fångstredskap.

Mer information
Harri Kukka, konsultativ tjänsteman, kukka.harri@gov.fi, tfn 0295 162 377

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 3.5.2024


Taggar: fiskar, fiskeri