EU:s energiministrar diskuterar energiåtgärdernas roll i genomförandet av de skärpta målen för 2030

Nyheter - Publicerad 2.10.2020

Vid ett inofficiellt energiministermöte som ordnas via videoförbindelse diskuterar EU:s energiministrar tisdagen 6.10.2020 EU:s skärpta utsläppsminsknings- och energimål för 2030. Bakgrunden till detta är kommissionens meddelanden 17.9 om höjning av utsläppsminskningsmålet till minst 55 procent jämfört med 1990 års nivå och Europeiska kommissionens bedömningar av de nationella energi- och klimatplanerna (NECP). Näringsminister Mika Lintilä företräder Finland vid det inofficiella ministermötet.

Det tyska ordförandeskapet har ställt tre frågor till medlemsstaterna som styr debatten. Rådet efterlyser synpunkter på hur energimålen för 2030 kan uppnås på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt samtidigt som EU:s prestationsförmåga säkerställs inom alla sektorer. Den andra frågan gäller priset på koldioxid när energieffektiviteten förbättras, och den tredje frågan gäller vilken teknik för förnybar energi som är avgörande för uppnåendet av EU:s klimatmål för 2030 och 2050.

Finland understöder kommissionens förslag att höja utsläppsminskningsmålet för 2030 till minst 55 procent. Centrala metoder för att uppnå målet är att öka andelen förnybar energi och förbättra energieffektiviteten. I och med att ambitionsnivån för utsläppsminskningsmålet höjs bör också nivån på dessa mål höjas.

Även om höjningen av utsläppsminskningsmålet också bör höja energimålen, innebär också uppnåendet av de nuvarande målen utmaningar enligt den utvärdering på EU-nivå som kommissionen gjort på basis av de nationella energi- och klimatplanerna. Enligt utvärderingen kommer det nuvarande målet på 32 procent för förnybar energi att nås (33,1–33,7 procent), men i fråga om energieffektivitetsmålet på 32,5 procent hamnar man 2,8 procentenheter ifrån målet för primärenergiförbrukningen och 3,1 procentenheter för slutenergiförbrukningen.

För att nå den nya målnivån krävs det att man inom unionen, både hos oss och på andra håll, lyckas hitta nya sätt att uppnå målen. Kommissionen föreslår också flera åtgärder för att främja detta under 2020–2021. Kommissionen publicerar också bedömningar av de nationella energi- och klimatplanerna för varje medlemsstat senare i höst.

Finland anser det vara viktigt att alla koldioxidsnåla lösningar utnyttjas i energisystemet. I främjandet av förnybar energi och andra koldioxidsnåla lösningar har bl.a. utsläppshandeln och utvecklandet av den en central roll.

Finland betonar vikten av att de politiska åtgärderna är förutsägbara med tanke på små och medelstora företag och den energiintensiva industrin. Därför är det viktigt att kommissionen gör omfattande konsekvensbedömningar av sina förslag till ändringar i energilagstiftningen.

Ytterligare information:
Riku Huttunen, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 431 6518
Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 050 431 8015
Eero Karjalainen, specialsakkunnig (EU-samordning av energi vid arbets- och näringsministeriet), arbets- och näringsministeriet, tfn 050 501 7746
Ville Niemi, specialsakkunnig, UM/Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel, tfn +32 479 470 175

Pressmeddelande från Finlands Arbets- och näringsministeriet 2.10.2020