EU:s förordning om ekologisk produktion skjuts upp med ett år

Nyheter - Publicerad 20.11.2020

Europeiska unionen flyttar fram tillämpningen av den nya förordningen om ekologisk produktion med ett år, vilket innebär att  förordningen börjar gälla den 1 januari 2022. Framskjutningen gäller datumet då förordningen börjar tillämpas samt flera andra datum.

Orsaken till framskjutningen är coronapandemin som har gjort att arbetet med bestämmelserna om att genomföra förordningen har dragit ut på tiden. Medlemsländerna ska också hinna ta fram egna anvisningar innan den nya förordningen träder i kraft.

Arbetet med att flytta fram tillämpningen av förordningen inleddes i våras. Kommissionens förslag fick brett stöd av EU-länderna och intressegrupperna inom den ekologiska sektorn, men det slutliga beslutet fattades av Europaparlamentet och rådet genom medbeslutandeförfarande. Framskjutningen med ett år gäller det datum då förordningen börjar tillämpas samt flera andra datum som rör övergångsperioder, men inte det övriga innehållet i förordningen.

Ändringar i ekologisk odling i växthus

Den nya förordningen medför ändringar för växthus som odlar ekologiskt. Enligt förordningen ska man bland annat beakta att växternas rötter når ner till markbotten. Detta innebär stora ändringar när man bygger ekoväxthus.

Finland, Sverige och Danmark har fått en lång övergångsperiod för att anpassa sig till de nya växthuskraven. De gamla reglerna får tillämpas på de nuvarande produktionsarealerna tio år efter den nya förordningens ikraftträdande.

Syftet med förordningen är att minska olika möjligheter till undantag. Till exempel får vanliga frön som enligt de nuvarande bestämmelserna är tillåtna genom undantag, användas bara fram till 2036. Genom förordningen vill man också främja förädling och marknadsföring av växtsorter som särskilt är avsedda för ekologisk produktion.

Den nya förordningen kan tillämpas på flera nya djurarter, såsom kaniner, och på produkter, såsom ull och hudar.

Övervakning av gårdar ändras

Förordningen om ekologisk produktion ändrar också systemen för övervakning av gårdar.

I dag görs kontrollbesök på ekologiska gårdar och hos andra ekologiska aktörer, dock inte partihandelsaffärer, minst en gång per kalenderår. Enligt den nya förordningen får tidsmellanrummet mellan besöken hos problemfria lågriskaktörer gå upp till 24 månader.

Detaljhandeln med i systemet för övervakning av ekologisk produktion

Förordningen ändrar också den finländska detaljhandelns verksamhet. Detaljhandeln övergår också till övervakningssystemet i fråga om produkter som säljs i lösvikt, såsom frukt och grönsaker. De minsta detaljhandelsaffärerna behöver dock ännu inte heller anmäla sig till systemet.

Tillägningsinformation:

Tero Tolonen, jord och skogsbruksministeriet, 0295 162 326, tero.tolonen@mmm.fi

Sampsa Heinonen, Livsmedelsverket, 029 5204 243, sampsa.heinonen@ruokavirasto.fi

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet  20.11.2020


Taggar: luomu, mat, nyheter, ruoka