EU:s jordbruksministrar diskuterar lösningen på reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken

Nyheter - Publicerad 24.6.2021

Europeiska unionens råd (jordbruk och fiske) sammanträder i Luxemburg den 28 – 29 juni. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företräder Finland vid mötet.

Det portugisiska ordförandeskapet har som mål att nå samförstånd om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken i trepartsförhandlingar som förs mellan rådet, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen. Flera förhandlingsfrågor som gäller bland annat miljö- och klimatåtgärder och stödsystem är fortfarande öppna, men parterna har redan nått en preliminär överenskommelse om många frågor.

Enligt Finland bör trepartsförhandlingarna så långt det går följa rådets allmänna riktlinje. Finland är redo att stödja en sådan helhetslösning som dels förbättrar effekterna av GJP-reformen ur miljö- och klimatperspektiv, dels garanterar en lönsam och sporrande jordbruksproduktion och bidrar till målet om enklare stödsystem och mindre administrativ börda.

Rådet (jordbruk och fiske) har för avsikt att anta ett beslut som handlar om att uppmana kommissionen att undersöka läget för lagstiftningen om makroorganismer som används vid biologisk bekämpning i EU och möjligheterna till att harmonisera lagstiftningen om import, produktion, utvärdering och marknadsföring inom hela EU samt att vid behov ta fram ett förslag till harmonisering av lagstiftningen. Syftet med harmoniseringen är att förbättra tillgången till makroorganismer som används vid biologisk bekämpning samt dessa produkters säkerhet. Finland understöder antagandet av rådets beslut.

Ministrarna ska också höra kommissionens presentation av arbetet för att fastställa målen för skyddet av bin. Ministrarna ska diskutera frågan. Enligt Finland är det väldigt viktigt att nu ställa upp mål för skyddet av bin och i fortsättningen också för andra pollinerare. Målet kommer att vara en viktig del av riskbedömningen före processen att godkänna växtskyddsmedel. Finland har medverkat i arbetet för en mer fungerande anvisning för biodling och anser att det är bra att kommissionens gör framsteg på detta område.

Kommissionen kommer också att ge rådet en översikt över marknadsläget för jordbruksprodukter. Marknadsläget i EU är i allmänhet stabilt. I Finland försenade regnen sådden och ledde till att man fick göra ett nytt försök med sådden på vissa åkrar.

När det gäller fiske kommer kommissionen att presentera sitt meddelande ”Mot ett mer hållbart fiske i EU: lägesrapport och riktlinjer för 2022”. Finland understöder att målet om maximalt hållbart uttag, de fleråriga planerna som gäller fiskbestånd och de vetenskapliga råden följs när kommissionen arbetar fram förslaget om fiskemöjligheter 2022.

Dessutom har rådet för avsikt att godkänna rådets allmänna riktlinje om förordningen om fiskekontroller. Finland kan inte hålla med om rådets allmänna riktlinje särskilt när det rör sig om kravet på exakthet i fångstinformationen i fiskeloggböckerna, vilket inverkar på informationens tillförlitlighet. Frågan har dock behandlats så länge att enligt Finland är det viktigt att gå vidare till fortsatta förhandlingar med Europaparlamentet.

Mer information:
Kari Valonen, lantbruksråd, tfn +358 295 16 2047
Risto Lampinen, fiskeriråd, tfn +358 50 529 8023
Matias Kallio, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 471 4505

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 24.6.2021