EU:s jordbruksministrar diskuterar minskning av avskogningen och den svåra situationen på jordbruksmarknaden

Nyheter - Publicerad 18.2.2022

Rådet för jordbruk och fiske sammanträder i Bryssel den 21 februari 2022. Ministrarna diskuterar bland annat förslaget till förordning om avskogning, situationen på jordbruksmarknaden och hur standarderna för europeiska och importerade jordbruksprodukter motsvarar varandra. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företräder Finland vid mötet.

Ministrarna diskuterar förslaget till förordning om tillhandahållande på EU-marknaden och export av produkter som är förknippade med avskogning eller skogsförstörelse. Finland anser att förslaget till förordning innehåller flera problematiska frågor. Dessa har att göra med bland annat den administrativa bördan, handelspolitiken och konkurrensneutraliteten. Förslaget bör vara konsekvent i förhållande till EU:s övriga initiativ som gäller skogar samt den gällande regleringen. Skogspolitiken ska även i fortsättningen omfattas av nationell behörighet, eftersom medlemsstaterna och deras skogsförhållanden skiljer sig mycket från varandra.

Ministrarna kommer också att diskutera situationen på jordbruksmarknaden. I anslutning till detta begär Polen tillsammans flera andra medlemsländer att kommissionen genomför åtgärder till förmån för svinsektorn. Finland oroar sig över att produktionskostnaderna, till exempel priset på energi, gödselmedel och foder, blir rekordhöga och påverkar produktionens lönsamhet. Finland uppmuntrar kommissionen att fortsätta sin intensiva marknadsövervakning och att ta fram åtgärder genom vilka man kan påverka prisutvecklingen för produktionsinsatserna. I anslutning till jordbrukarnas svåra situation behandlar rådet också Österrikes handling om att förbättra jordbruksproducenternas inkomstnivå och om ursprungsmärkningar som omfattar hela EU. Finland stöder ärendet.

Rådet diskuterar också stärkandet av den europeiska gröna given, den gemensamma jordbrukspolitiken och en konsekvent handelspolitik för att stödja övergången till hållbara livsmedelssystem. Frankrike har som mål att under sitt ordförandeskap anta slutsatser om hur standarderna mellan europeiska och importerade jordbruksprodukter kan enhetligas. Finland anser att den diskussion som Frankrike har lyft fram är viktig och förväntar sig att kommissionen utför en analys av de rättsliga aspekterna i ärendet.

Rådet för jordbruk och fiske diskuterar olika utvecklingsalternativ för de vetenskapliga rekommendationer som gäller fiskbestånden. Finland framhåller vikten av vetenskapliga rekommendationer som grund för den gemensamma fiskeripolitiken. Finland betonar dessutom att tillgången till aktuell information om fiskbestånden ska säkras och i mån av möjlighet förbättras. En bättre kunskapsbas minskar osäkerheten och de årliga variationerna i kvotnivån som är skadliga för fiskerinäringen. I fortsättningen måste man också bättre beakta klimatförändringarnas effekter och de marina ekosystemens tillstånd.

I rådets övriga ärenden informerar kommissionen dessutom om rapporter om genomförandet av växtskyddsåtgärder i samband med införsel till unionen och om utvidgad användning av växtpasset. I samband med revideringen av EU:s lagstiftning om djurskydd önskar Danmark att kommissionen lägger fram bestämmelser om kommersiell hållning och försäljning av hundar. Nederländerna begär ändringar i marknadsföringsreglerna för ägg på grund av aviär influensa, och Spanien och Portugal berättar om mycket allvarlig torka och begär åtgärder av kommissionen. Dessutom lyfter Polen fram reformen av EU:s främjande av avsättningen av jordbruksprodukter. Kommissionen väntas ge ett förslag om reformen inom kort.

Ytterligare information:

Kari Valonen, lantbruksråd, tfn +358 295162047

Risto Lampinen, fiskeriråd, tfn +358 295 162 458

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 18.2.2022