EU:s strategi för biologisk mångfald har ambitiösa mål – övergripande hållbarhet och medlemsländernas olika förhållanden ska beaktas

Nyheter - Publicerad 28.5.2020

Menniskor i skogenEuropeiska kommissionen gav den 20 maj 2020 ut en ny strategi för biologisk mångfald som syftar till att stoppa förlusten av naturens biologiska mångfald före 2030. Många av initiativen i strategin gäller jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde, det vill säga bland annat jord- och skogsbruk, fiske och vattenhushållning.

Strategin för biologisk mångfald innehåller mål för att skydda och restaurera naturen samt åtgärder för att uppnå målen. I initiativen föreslås också olika naturbaserade lösningar som utöver att trygga den biologiska mångfalden kan minska utsläppen från myrar, torvmarker, skogar, ängar och jordbruksmarker och förbättra anpassningen till klimatförändringen.

Flera av de föreslagna åtgärderna påverkar skogarna och skogsbruket. Kommissionen ska också inleda arbetet med att bereda EU:s skogsstrategi som är planerad att bli klar 2021.

– Att trygga skogsnaturens biologiska mångfald är en väsentlig del av en hållbar skogspolitik. Finland håller fast vid principen att skogspolitiken hör till medlemsstaternas behörighet. Det är nödvändigt att de mål som rör skog samordnas på ett balanserat sätt i EU:s skogsstrategi med beaktande av den övergripande hållbarheten, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Målet är att samordna skyddet och näringarna

I den nya strategin ingår ambitiösa mål för skyddsarealen på EU-nivå: 30 procent av EU:s mark- och havsareal bör skyddas. I dag är 26 procent av markarealen skyddad, av havsarealen 11 procent. Detta innebär en stor ökning i synnerhet när det gäller haven.

I strategin fastställs också ett mål om ett strängt skydd som bör omfatta minst 10 procent av både mark- och havsarealen. Målet om ett strängt skydd är mycket ambitiöst eftersom endast 3 procent av markarealen och mindre än 1 procent av haven för närvarande omfattas av ett strängt skydd. Ett strängt skydd föreslås särskilt för kolrika områden, såsom torvmarker.

Kommissionens meddelande redogör inte närmare för vad skyddsmålen på EU-nivå i praktiken innebär för de olika medlemsländerna.

– De bästa och lämpligaste metoderna som beaktar ländernas olika förhållanden hittar vi när vi inför strategin på nationell nivå. Finlands särdrag är till exempel stora torvmarker och skogsklädda områden. Det bästa sättet att trygga den biologiska mångfalden är att vi beaktar alla dimensioner av hållbar utveckling – både miljömässiga, ekonomiska och sociala, säger minister Leppä.

Över hälften av de strängt skyddade skogarna i Europa finns i Finland. Av våra skogar är sammanlagt 2,9 miljoner hektar, det vill säga 13 procent av hela skogsarealen, skyddade.

Mångfald främjas också utanför skyddsområdena

För naturen är det allt viktigare att den biologiska mångfalden främjas också utanför skyddsområdena. Till exempel vården av naturen i ekonomiskogar där en viktig del av hållbar vård och användning av skog.

Målet att främja den biologiska mångfalden ingår i den nationella skogsstrategin. Flera projekt som bidrar till detta pågår som bäst. Det viktigaste av dessa är METSO-handlingsplanen som jord- och skogsbruksministeriet fortsätter att genomföra tillsammans med miljöministeriet.

HELMI-programmet, som inleddes under denna regeringsperiod, handlar om skydd och restaurering av myrar, vårdbiotoper och andra livsmiljöer. Jord- och skogsbruksministeriets projekt SOTKA, som förbättrar fågelvåtmarker, är en del av denna helhet. Med ministeriets stöd restaureras också strömmande vatten för att stärka vandringsfiskbeståndens livskraft.

– I Finland är de välfungerande och populära projekten för restaurering av livsmiljöer lyckade exempel på hur naturens tillstånd kan förbättras på ett resultatrikt sätt också på frivillig basis i samarbete med markägare och näringsidkare, säger minister Leppä.

Stödet till naturvårdsåtgärderna ingår i det incitamentssystem för skogsbruket som är under beredning. Den biologiska mångfalden beaktas på ett brett sätt också i Forststyrelsens nya ägarpolitiska riktlinjer som nyligen godkändes.

Utöver den övergripande hållbarheten anser jord- och skogsbruksministeriet att det är viktigt att förbinda sig till en kunskapsbaserad politik. Finlands särskilda fördel i mångfaldsarbetet är de system för skogsdata och geografisk information som är mer utvecklade än i andra länder och som hela tiden utvecklas. En god kunskapsbas och uppföljning hjälper till att planera kostnadseffektiva och verkningsfulla åtgärder som baserar sig på den nyaste informationen.

Den 20 maj gav kommissionen också ut strategin Från jord till bord. Denna strategi och strategin för biologisk mångfald utgör en del av Den europeiska gröna given (European Green Deal). Läs Europeiska kommissionens pressmeddelande 20.5.2020: Stärka EU:s motståndskraft: att stoppa förlusten av biologisk mångfald och bygga ett sunt och hållbart livsmedelssystem

Läs också:

Mer information:
Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868
Marja Kokkonen, avdelningschef, tfn 0295 16 2444
e-post: fornamn.efternamn@mmm.fi

Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande 20.5.2020 (på svenska 25.5.2020)