Färdplanen för avrinningsområdesplanering inriktad på en hållbar vattenhantering

Nyheter - Publicerad 29.1.2024

Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet publicerade en färdplan som sträcker sig fram till 2030 och som syftar till att främja en mångfacetterad planering av avrinningsområden. Genom planering av avrinningsområden kan man parallellt samordna och lösa de utmaningar som anknyter till översvämning och torka, klimatåtgärderna inom markanvändningssektorn, vattenstatusen och skyddet av arter och naturtyper.

De senaste årens omväxlande väderlek och extrema väderfenomen har medfört utmaningar för jord- och skogsbruket och hanteringen av vatten i städerna, och har varit en påminnelse om hur viktigt vatten och vattenhanteringen är. Den ökande regnmängden och de milda vintrarna bidrar till ytterligare övergödning av vattendragen.

I färdplanen för avrinningsområdesplanering fram till 2030 presenteras principerna, målen och åtgärderna för hur man ska öka planeringen av avrinningsområdena i Finland. Med färdplanen vill man skapa en gemensam förståelse för planeringen av avrinningsområden bland alla aktörer inom området.

Målet är att
1. planeringen av avrinningsområden blir en etablerad praxis
2. kunnandet om planeringen av avrinningsområden ökar
3. styrmedel och finansiering möjliggör kostnadseffektiva, rättvisa och mångfacetterade åtgärder.

”För att kunna motverka klimatförändringarna och uppnå en god vattenstatus krävs det att de åtgärder som förebygger och minskar de negativa effekterna av klimatförändringarna och som främjar anpassningen till klimatförändringarna inriktas på sådana objekt i avrinningsområdena där åtgärderna har mest effekt”, säger Lauri Ahopelto, konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet.

Planeringen av avrinningsområden ska göras genom tvärvetenskapligt samarbete som inkluderar de olika intressegrupperna, och på så sätt att man tar hänsyn till de behov som användningen, skötseln och skyddet av vattenresurser och andra naturresurser ger upphov till . Detta främjas genom samarbete mellan jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet och intressegrupper.

”En hållbar vattenhantering baserar sig på en planering som utgår från avrinningsområdena och i vilken man på ett omfattande sätt beaktar kopplingarna mellan olika verksamhetsområden i avrinningsområdena”, säger Ahopelto.

Åtgärderna och möjligheterna granskas med beaktande av markägande, alla markanvändningsformer som helhet och de sammantagna konsekvenserna.

”Genom planeringen av avrinningsområden strävar man efter många fördelar. Denna typ av planering bidrar till att förbättra vattenskyddet och skydda den biologiska mångfalden. De gemensamt planerade åtgärderna till förmån för vattendragen är också ekonomiskt lönsamma när de främjar anpassningen till de ändrade väderleksförhållandena. Färdplanen har utarbetats tillsammans med intressegrupper, eftersom genomförandet av planen också kräver omfattande engagemang och samarbete”, säger Johanna Helkimo, specialsakkunnig vid miljöministeriet.

Ett avrinningsområde är ett område som avgränsas av terrängformerna och från vilket en å, bäck eller flodbädd samlar upp regnvattnet. Avrinningsområdets egenskaper och markanvändningen i området inverkar på vattendragens status, vattenmängderna och variationerna i dessa samt på de livsmiljöer som är beroende av vattendragen.

I avrinningsområdena finns en mängd olika aktörer och verksamheter, såsom jord- och skogsbruk, byggande, trafik, rekreation och naturskydd. De påverkar alla vattenhanteringen och har olika intressen när det gäller vattenhantering. Genom planering av avrinningsområden och en hållbar vattenhantering kan man till exempel
•    förbättra vattenhanteringen och anpassningen till det föränderliga klimatet inom jord- och skogsbruket och i samhällena,
•    begränsa klimatutsläppen från markanvändningssektorn,
•    främja uppnåendet och upprätthållandet av en god status för yt- och grundvattnen och
•    öka mångfalden i vattenmiljön och fiskbeståndens livskraft.

Länkar
Publikation: Färdplan för avrinningsområdesplanering 2030

Mer information
Lauri Ahopelto, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 094, lauri.ahopelto@gov.fi
Johanna Helkimo, specialsakkunnig, miljöministeriet, tfn 0295 250 092, johanna.helkimo@gov.fi
Sini Olin, specialsakkunnig, miljöministeriet, tfn 0295 250 248, sini.olin@gov.fi

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet 29.1.2024


Taggar: vatten, vattenskydd