Fem miljoner euro i stöd till företag inom fiskerinäringen

Nyheter - Publicerad 29.9.2022

Den 29 september 2022 utfärdade statsrådet en förordning där det föreskrivs om stöd som ska betalas till företag inom fiskerinäringen på grund av den försämrade ekonomiska situation som följt av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. För genomförandet av stödordningen har det reserverats sammanlagt fem miljoner euro som en del av det stödpaket på 300 miljoner euro som regeringen har beslutat att rikta till den inhemska livsmedelsproduktionen.

Rysslands invasion av Ukraina har inverkat på primärproduktionen inom fiskerinäringen på många sätt. Exporten av fiskprodukter, fiskfoder och fiskyngel till Ryssland, Belarus och Ukraina har upphört. Dessutom har priserna på centrala insatsvaror som bränsle, energi, fiskfoder och flera material stigit betydligt, och det förekommer problem i tillgången på råvaror.

Stödet ska betalas till företag inom fiskeri- och vattenbrukssektorn. Stödets storlek bestäms utifrån företagets totala kostnader i bokslutet för den senaste räkenskapsperioden eller i den senaste skattedeklarationen för näringsverksamhet. Stöd kan beviljas till ett belopp av 500–35 000 euro per företag. Stödsystemet grundar sig på den tillfälliga krisram för statligt stöd som godkänts av Europeiska kommissionen. Besluten om beviljande av understöd fattas av närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Förordningen träder i kraft den 3 oktober 2022. Det kommer att informeras separat på havs- och fiskeriportalen när det blir möjligt att ansöka om understödet.

Mer information:

Timo Halonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 411, timo.halonen(at)gov.fi
Risto Lampinen, fiskerihushållningsråd, tfn 0295 162 458, risto.lampinen(at)gov.fi

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 29.9.2022