Fem skogsbruksprojekt får sammanlagt 3,8 miljoner euro från programmet för hållbar tillväxt

Nyheter - Publicerad 20.5.2022

Fem utvecklings- och utbildningsprojekt som stöder ett klimatsäkert skogsbruk och den biologiska mångfalden har beviljats finansiering som utlysts från Finlands program för hållbar tillväxt.

I slutet av förra året ordnade jord- och skogsbruksministeriet en öppen utlysning av finansiering för utvecklings- och utbildningsprojekt inom skogsbrukssektorn. I utlysningen söktes projekt som stöder skogsbrukets anpassning till klimatförändringarna och hanteringen av risker som anknyter till klimatförändringarna samt sådana skogsvårds- och skogsbehandlingsmetoder som tryggar den biologiska mångfalden.

Utlysningen är ett led i de investeringar som ingår i Finlands program för hållbar tillväxt och med vars hjälp man strävar efter en snabbare omställning till mer precist riktade och mångsidigare avverknings- och odlingsmetoder inom skogsbruket. Med hjälp av investeringarna främjas ett skogsbruk som tar större hänsyn till jordmånen, naturvärdena och vattenskyddet.

I de projekt som beviljats finansiering tas det fram metoder för en mer ekologisk precisionsavverkning, och dessa tas sedan också i bruk i praktiken. Dessutom utvecklas det metoder och praxis för att diversifiera trädbeståndet genom att gynna blandade trädbestånd i synnerhet i samband med skogsodling och vård av plantbestånd. I projekten erbjuds skogsägare utbildning för bland annat val av objekt för restaurering av torvmarksskogar, och dessutom sammanställs god praxis för lyckad restaurering.

Utöver dessa samarbetar olika aktörer kring att utarbeta kriterier för val av objekt för skogsgödsling och framställa anvisningar och utbildningsmaterial. I projekten testas också fjärranalysmetoder som utvecklats för att identifiera stående och liggande död ved.

”I de skogsbruksprojekt som finansieras genom Finlands program för hållbar tillväxt samordnas effekterna på klimatet och den biologiska mångfalden, och projekten stöder också de klimatåtgärder inom markanvändningssektorn som inletts genom åtgärdspaketet Fånga kolet”, konstaterar forstrådet Erno Järvinen, som är enhetschef på naturresursavdelningen vid jord- och skogsbruksministeriet.

I programmet för hållbar tillväxt ingår ett anslag på sammanlagt 10 miljoner euro som ska avsättas för skogsbrukets klimatresiliensåtgärder 2022–2025. Till denna utlysning, som avslutades i december 2021, inkom 25 ansökningar. Följande utlysning, som omfattar cirka sex miljoner euro, ordnas i slutet av 2022.

Följande projekt beviljades finansiering:

Kuolleen puun seurantamenetelmän kehittäminen, KUOPUS

 • Genomförare: Finlands skogscentral, Arbonaut Oy
 • Kontaktperson: Miia Saarimaa/Finlands skogscentral
 • Beskrivning av projektet (på finska)

Kohdennetulla metsänlannoituksella kestävää kasvua ja hiilensidontaa, KoMe

 • Genomförare: Finlands skogscentral, Naturresursinstitutet, Metsäteho
 • Kontaktperson: Tatu Viitasaari/Finlands skogscentral
 • Beskrivning av projektet (på finska)

Heikkotuottoisten metsäojitettujen soiden ennallistaminen – oikeilla kohdevalinnoilla ja hyvillä käytänteillä kohti turvattua maaperän hiilivarastoa ja kohentunutta toiminnallista monimuotoisuutta, TurvaHiili

 • Genomförare: Östra Finlands universitet, Geologiska forskningscentralen, Naturresursinstitutet, Helsingfors universitet
 • Kontaktperson: Eeva-Stiina Tuittila
 • Beskrivning av projektet (på finska)

Puulajivalikoiman monipuolistaminen metsänhoidossa ilmastokestävyyden lisäämiseksi, PUUVA

 • Genomförare: Naturresursinstitutet, Finlands skogscentral
 • Kontaktperson: Katri Himanen/Naturresursinstitutet
 • Beskrivning av projektet (på finska)

Luonnonmukainen täsmäpuuhakkuu, LUOMUHAKKUU

 • Genomförare: Helsingfors universitet, Tredu, Arbonaut Oy
 • Kontaktperson: Jori Uusitalo/Helsingfors universitet
 • Beskrivning av projektet (på finska)

Ytterligare information:

Erno Järvinen, forstråd, enhetschef
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, skogs- och bioenergienheten
tfn 0295 162 150
erno.jarvinen@gov.fi

Joel Järvinen, specialsakkunnig
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, skogs- och bioenergienheten
0295 162 133
joel.jarvinen@gov.fi

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 20.5.2022