Finland driver på en ordentlig skärpning av antibiotikaanvändningen för djur i EU – för att läkemedlens effekt ska kvarstå

Nyheter - Publicerad 27.10.2017

På Finlands initiativ har ministrar från fem europeiska länder den 24 oktober 2017 vädjat till de övriga medlemsländerna om att förebyggande behandling med antibiotika ska begränsas i hela EU. Bakom initiativet ligger förordningen om veterinärmedicinska läkemedel som är under beredning i EU och som ska reglera tillverkningen, distributionen och användningen av och försäljningstillstånden för veterinärmedicinska läkemedel samt tillsynen över aktörerna.

Användningen av veterinärmedicinska läkemedel har tidigare reglerats i huvudsak nationellt, men nu bygger man upp gemensamma regler för hela unionen. Strävan är att minska onödig användning av antibiotika och förhindra patogener från att bli resistenta mot antibiotika. Det är ett globalt problem att patogener blir resistenta mot antibiotika och andra antimikrobiella läkemedel och det orsakar enligt uppskattning ekonomiska förluster på 1,5 miljarder euro per år enbart i EU.

I och med den nya EU-förordningen flyttas tyngdpunkten i regleringen av antibiotikaanvändning från nationell lagstiftning till harmoniserad unionslagstiftning. Finland har redan under beredningsarbetet medverkat till att den veterinärmedicinska användningen av antibiotika också framöver skulle vara behärskad hos oss. De medlemsstater som undertecknat vädjan föreslår att man i den nya förordningen skriver in att förebyggande behandling med antibiotika är tillåten endast hos enstaka djur.

– Finland vill vara en föregångare i One Health -tänkandet i Europa. År 1995 arbetade vi med framgång tillsammans med Sverige för att få slut på användningen av antibiotika som fodertillsats i syfte att främja djurens tillväxt. Den begränsning för förebyggande gruppbehandling av djur med antibiotika som nu föreslås är ett betydande framsteg mot en hälsosammare europeisk framtid, konstaterar social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila.

I praktiken betyder förslaget att förebyggande antibiotikaanvändning i form av massbehandling av djur, dvs. att man samtidigt behandlar stora djurgrupper med antibiotika, ska vara förbjudet. I det brev som Finland har berett vädjar ministrarna till hälso- och jordbruksministrarna i EU för att få ett omfattande stöd för förslaget. Förutom jord- och skogsbruksminister Jari Leppä och social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila har också Sveriges, Danmarks, Nederländernas och Österrikes hälso- och jordbruksministrar undertecknat brevet. Estland som nu är EU-ordförandeland har visat sitt stöd för initiativet genom att landet i sitt nyaste utkast till förordning har gjort ett förslag till formulering som baserar sig på Finlands och de andra medlemsländernas brev.

I många EU-länder är massbehandling av produktionsdjur med antibiotika i förebyggande syfte fortsättningsvis kutym. Statistik visar att t.o.m. över 90 procent av den veterinärmedicinska antibiotika som säljs i EU lämpar sig just för massbehandling. Det är inte känt hur stor del av massbehandligen som sker i förebyggande syfte men experter bedömer att andelen är betydande. Det finns inga veterinärmedicinska grunder för massbehandling med antibiotika i förebyggande syfte. Däremot anses onödig användning av antibiotika globalt orsaka resistens i betydande omfattning.

– Finland är ett föregångsland när det gäller kontrollerad användning av antibiotika hos husdjur. Den gemensamma europeiska lagstiftningen är ett bra sätt att främja behärskad användning av antibiotika och kampen mot antibiotikaresistens i hela Europa. Samtidigt bör vi i Finland varje dag arbeta för att användingen av antibiotika ytterligare ska minska, påminner jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

I Finland är användningen av antibiotika vid behandling av produktionsdjur ringa i europeisk skala. Användningen av sådana antibiotika som är kritiskt viktiga humanläkemedel är mycket begränsad när det gäller djur och de används i skötseln av produktionsdjur endast av veterinärmedicinska skäl. Genom nationell lagstiftning har man lyckats förutse och minska problem som orsakas av användningen av antibiotika, t.ex. uppkomsten av antibiotikaresistens.

Det är ett globalt problem att patogener blir resistenta mot antibiotika och andra antimikrobiella läkemedel och det orsakar enligt uppskattning ekonomiska förluster på 1,5 miljarder euro per år enbart i EU. I Finland bekämpar man antimikrobiell resistens genom förvaltningsövergripande samarbete mellan olika ministerier och intressentgrupper i hela samhället. Ett nytt nationellt handlingsprogram mot antimikrobiell resistens publicerades i Finland i maj 2017.

Ytterligare information:

Jord- och skogsbruksministeriet:
Nina Kaario, veterinäröverinspektör, tfn 050 573 6309
Risto Lahti, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 565 0424

Livsmedelssäkerhetsverket Evira:
Liisa Kaartinen, överinspektör, tfn 040 554 2238

Social- och hälsovårdsministeriet:
Kari Synberg, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 2297

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea:
Katariina Kivilahti-Mäntylä, veterinär, tfn 029 522 3354
Tita-Maria Muhonen, veterinär, tfn 029 522 3394

Ministrarnas brev och PM på JSM:s webbplats
Handlingsprogrammet mot antimikrobiell resistens

Jord- och skogsbruksministeriet, pressmeddelandet 25.10.2017