Finland har en viktig roll i FN:s vattenkonferens – världens länder samlas efter en paus på 46 år

Nyheter - Publicerad 22.3.2023

Efter en paus på 46 år ordnas FN:s vattenkonferens igen den 22–24 mars i New York. Från Finland deltar en bred delegation av aktörer inom vattensektorn. Jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio understryker vikten av en god förvaltning av vattenresurserna samt samarbetet mellan den offentliga och den privata sektorn och den finländska höga kompetensen inom vattensektorn.

I FN:s globala mål för hållbar utveckling hålls vattnet högt; vatten är en grundförutsättning för allt levande, och rent vatten bidrar också till förverkligandet av de andra målen för hållbar utveckling. Ett syfte med konferensen är att engagera olika aktörer i konkreta åtgärder för att påskynda uppfyllelsen av mål 6 av de globala målen för hållbar utveckling – ”Rent vatten och sanitet för alla”.

Finland och finländska företag har stark kompetens på vattenområdet, i synnerhet när det gäller gränsvattensamarbete och vattendiplomati samt förvaltning av vattenresurser. Finland har deltagit aktivt i förberedelserna inför konferensen, och Finlands viktiga roll fortsätter vid olika evenemang under konferensen. Under konferensen ordnas dialoger och evenemang för att lösa vattenrelaterade utmaningar.

Jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio deltar i högnivåevenemang och för fram Finlands ståndpunkter och den finländska kompetensen i vattenfrågor. Med Sydafrika undertecknas ett samförståndsavtal om samarbete inom vattenhushållning. Protokollet möjliggör brett samarbete i vattenfrågor, bland annat inom förvaltning av vattenresurser, vattentjänster och beredskap för extrema fenomen.

–    Vi har länge kartlagt möjligheterna till samarbete, och det är mycket fint att vi nu tar ett nytt steg i frågan. Protokollet konkretiserar möjligheterna till ömsesidigt samarbete och gör det lättare att inleda och fördjupa samarbete mellan olika aktörer inom vattensektorn. Finland har mycket att ge när det gäller vattenfrågor i Afrika, och vi vill vara en del av lösningen, berättar Husu-Kallio.

Ett av den finländska delegationens huvudteman under konferensen är att främja gränsvattensamarbetet. Finland är med i en koalition för gränsvattensamarbete och delar där med sig av erfarenheterna från sitt eget gränsvattensamarbete. Koalitionen ordnar ett evenemang för att främja genomförandet av konventionen om skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar.

Finland har en viktig roll också vid många andra evenemang under konferensen. Bland annat ordnar Finland tillsammans med Afrikanska unionen ett evenemang med vatten, säkerhet och fred i Afrika som tema. Evenemanget är en del av den bredare tvärsektoriella vattendiplomati som Finland redan en längre tid har bedrivit på ett internationellt plan.

Under konferensen ordnas också ett högnivåmöte mellan EU:s medlemsländer, Europeiska kommissionen och Kina som en del av ett sedan länge pågående erfarenhetsutbyte om vattenpolitik, vattenforskning och vattenaffärsverksamhet. Avsikten är att det i samband med mötet ska undertecknas en resolution med riktlinjer för det framtida samarbetet.

Det viktigaste slutresultatet av FN:s vattenkonferens är handlingsplanen Water Action Agenda, som ska undertecknas av ett brett spektrum aktörer, från olika länders regeringar till företag och civilsamhällesorganisationer. Planen innehåller konkreta åtgärder för att uppnå målen för hållbar utveckling och lösa den globala vatten- och sanitetskrisen.

–    Även i Finland krävs det mycket arbete för att upprätthålla vattentjänsterna och säkerställa en god vattenstatus. Vattentjänsterna lider av ett växande eftersatt underhåll. För att åtgärda det krävs en strukturreform och bättre egendomsförvaltning. Yt- och grundvattnets status i vårt land är i regel gott med avseende på både kvalitet och kvantitet, men klimatförändringarna med en ökad förekomst av översvämningar och torka samt den diffusa belastningen gör att vi ständigt måste satsa på en god förvaltning av våra vattenresurser. Vi deltar i det internationella samarbetet och arbetar för rent vatten, säkerhet och välfärd, konstaterar vattenhushållningsdirektören Olli-Matti Verta.

Ytterligare information:

Olli-Matti Verta, vattenhushållningsdirektör
Annukka Lipponen, ledande sakkunnig inom vattenhushållning

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 22.3.2023


Taggar: vatten