Finland och Sverige enades om kompletteringar av fiskebestämmelserna för årets fiskesäsong vid Torne älv

Nyheter - Publicerad 30.3.2022

Jord- och skogsbruksministeriet och den svenska havs- och vattenmyndigheten har kommit överens om fiskebestämmelserna för årets fiskesäsong vid Torne älv. De träder i kraft den 1 juni 2022. För att stärka fiskbestånden har fiskebestämmelserna kompletterats jämfört med i fjol.

Finland och Sverige förhandlar årligen om fiskebestämmelser för Torne älv. Syftet är att säkerställa att bestämmelserna är på en tillräcklig nivå i förhållande till fiskbeståndens tillstånd och att fisket är hållbart i det område som omfattas av överenskommelserna. Som underlag för förhandlingarna används en utredning som gjorts av Naturresursinstitutet och Sveriges lantbruksuniversitet SLU.

För att minska fiskedödligheten hos sik och stärka det vilda beståndet av sik i Torne älv avtalades det om att sikfiske med håv (fiske med långskaftad håv) och sikfiske med flytnät ska begränsas. Fiske med håv är den mest betydande fångstmetoden i älven, och med den fångas ofta sik som finns i forsarna. Under den kommande fiskesäsongen är fiske med håv förbjuden varje vecka i ett och ett halvt dygn från måndag kl. 00.00 till tisdag kl. 12.00. I år får sikfiske med flytnät inledas den 8 augusti, dvs. en vecka senare än under den föregående fiskesäsongen.

För att minska skador på laxhonor kom man överens om att förbjuda handredskapsfiske med sänke (spinnflugefiske) vid Kukkolaforsen på bägge sidor om riksgränsen och vid Matkakoski på den finska sidan från och med den 10 juni (karta över områdena). Enligt observationer som gjorts fastnar laxarna vid detta fiskesätt ofta på kroken med utsidan av munnen och ett betydande antal laxar kommer undan, möjligtvis skadade, vilket är skadligt med tanke på skyddet av de värdefulla laxhonor som vandrar upp i början av säsongen. Övrigt fiske med handredskap får fortsätta vid dessa forsar enligt nuvarande begränsningar under hela fiskesäsongen juni–augusti.

För att främja uppvandring av lax i älven kom man överens om att fiske med ryssjor (fasta fångstredskap) i havet ska inledas senare. Havsfisket med ryssja inleds i år den 17 juni i stället för den 11 juni, som det varit föregående år. Det har Finland länge eftersträvat. Fiske efter lax med ryssja inleds dock redan vid midnatt den 17 juni, dvs. 12 timmar tidigare än det klockslag som gällt föregående år. Det betyder att fiske efter lax med ryssja inleds i Sverige vid samma tidpunkt i alla regleringsområden vid Bottenviken.

Fiske med ryssja efter andra arter än lax och öring under perioden 11–16 juni är tillåten endast med dispens för de få kommersiella fiskare som tidigare har rapporterat in fångsten i fråga. Detta är en betydande åtstramning av Sveriges tidigare praxis och minskar användningen av ryssjor och dess inverkan på laxens uppvandring innan laxfisket börjar.

De genom protokoll överenskomna nya bestämmelserna ska tas in i den nationella lagstiftningen genom en förordning av statsrådet. Ett protokoll enligt förordningen publiceras också i författningssamlingens fördragsserie.

Protokoll

Mer information:

Orian Bondestam, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 494, fornamn.efternamn@gov.fi
Tapio Hakaste, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 152, fornamn.efternamn@gov.fi

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 30.3.2022