Finlands fisketurism ska få uppsving – en arbetsgrupp tillsattes för att främja fisketurismen

Nyheter - Publicerad 11.3.2022

Jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska ta fram ett program för utveckling av fisketurismen. Programmet ska främja både den utländska och inhemska fisketurismen och förbättra konkurrenskraften, tillväxten och verksamhetsförutsättningarna för företag som tillhandahåller fisketjänster i Finland.

Ett ytterligare mål är att öka kännedomen om tjänsterna inom fisketurismen och att nyttja fiskbestånden och fiskemöjligheterna på ett bättre sätt. Omvärlden har genomgått stora förändringar efter det föregående åtgärdsprogrammet för utveckling av fisketurismen (2008–2013). Man har till exempel reviderat lagen om fiske och gränsälvsöverenskommelserna om fisket i Torne älv och Tana älv och tagit fram en ny strategi för utveckling av fritidsfisket och en turiststrategi 2019–2028.

”Finlands vattendrag och fiskebestånd har utmärkt potential som vi kan ta tillvara och utveckla fisketurismen. Vi kan öka och tillvarata denna potential ytterligare och det är fint att vi nu har en stor grupp väldigt yrkeskunniga experter som driver frågan vidare, säger arbetsgruppens ordförande”, fiskerirådet Eija Kirjavainen från jord- och skogsbruksministeriet.

Det nya utvecklingsprogrammet ingår i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. Arbetsgruppen ska lägga fram ett förslag till ett nytt program för utveckling av fisketurismen senaste den 30 september 2022. Programförslaget ska innehålla en analys av fisketurismens nuläge och utvecklingsbehov samt framför allt tydliga utvecklingsåtgärder.  Förslaget ska ligga i linje med Finlands turiststrategi 2019–2028 och strategin för utveckling av fritidsfisket.

I arbetsgruppen sitter experter inom fiskerinäringen och turismen. Gruppen består av företrädare för jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet, Forststyrelsen, Naturresursinstitutet, Lapplands Yrkeshögskola, Business Finland Oy Visit Finland, närings-, trafik- och miljöcentralen, Finlands fiskeguidegille, WWF, Centralförbundet för Fiskerihushållning, Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation, Sametinget och landskapsförbundet.

Mer information:

Eija Kirjavainen, fiskeriråd, tfn 0295 16 2404, eija.kirjavainen(at)gov.fi
Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 11.3.2022