Finskt nötkött fick tillstånd för export till Japan

Nyheter - Publicerad 27.12.2022

Japan har godkänt Finlands riskhanteringsåtgärder i fråga om galna ko-sjukan (BSE) och att finskt nötkött exporteras till den japanska marknaden. Exporten från finländska anläggningar kan inledas omedelbart.

Finland och Japan har kommit överens om exportvillkoren och det djurhälsointyg som används vid exporten. Exporttillståndet är ett erkännande för ett utmärkt läge vad gäller djursjukdomar, livsmedelssäkerhet och tillsynen över dessa, eftersom Japans importvillkor med avseende på djurhälsa och produktionshygien är mycket strikta.

Ett projekt för att nötkött skulle få tillträde till den japanska marknaden inleddes 2017. Ett viktigt led i projektet var att bedöma risken för BSE i Finland. Dessutom har det sänts omfattande utredningar om Finlands myndighetstillsyn, djursjukdomsläge och livsmedelssäkerhet till Japan. De japanska myndigheterna genomförde en systemgranskning i Finland 2019, varefter projektet framskred till det japanska utskottet för livsmedelssäkerhet för en bedömning av BSE-risken. I mars 2022 granskade de japanska myndigheterna de finländska exportanläggningarna via distanskontakt. Hösten 2022 avtalade de finländska och japanska myndigheterna om exportvillkor med avseende på djursjukdomar och livsmedelssäkerhet och om det djurhälsointyg som används vid exporten.

Det frihandelsavtal mellan EU och Japan som trädde i kraft 2019 har haft en inverkan på livsmedelsexporten. I och med avtalet slopades 90 procent av importtullarna inom livsmedelsexporten. Detta har ökat exporten av i synnerhet mjölkprodukter, alkohol och kött och gjort praxis och reglering i samband med exporten tydligare.

Livsmedelsexporten till Japan utvecklas i positiv riktning

De finländska och japanska myndigheterna samarbetar intensivt för att främja livsmedelshandeln. Myndigheterna ska träffas nästa gång i mars 2023 i samband med livsmedelsmässan Foodex i Tokyo med ledning av jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio. Avsikten är att diskutera bland annat de regionaliseringsavtal som ska ingås med tanke på högpatogen fågelinfluensa och afrikansk svinpest. Om dessa sjukdomar konstateras i Finland, garanterar avtalen fortsatt export från områden där sjukdomarna inte förekommer.

Japan är en viktig handelspartner inom livsmedelsexporten. Under de senaste åren har värdet av livsmedelsexporten till Japan uppgått till cirka 20 miljoner euro. I år har exporten redan ökat med över 30 procent jämfört med jämförelsetidpunkten 2021.

På grund av sin starka tillväxtpotential är Japan ett av de viktigaste exportländerna för finska livsmedel. Svinkött har redan länge exporterats från Finland till Japan. Exporten av fjäderfäkött godkändes 2017 och exporten av ägg och äggprodukter 2018. Till Japan exporteras även ost, produkter av kvarnindustri, choklad, malt, djupfrysta bär och fiskeriprodukter från Finland.

Ytterligare information:

Jord- och skogsbruksministeriet:
Leena Salin, tfn 0295 162 412, leena.salin(a)gov.fi

Livsmedelsverket:
Under semesterperioden, vänligen kontakta aasia(a)ruokavirasto.fi för att få svar så snabbt som möjligt.  Den 27 den 28 december 2022 svarar Tuula Lundén, sektionschef, tfn 050 440 8976, tuula.lunden(a)ruokavirasto.fi

Utrikesministeriet:
Juhani Vuento, jordbruksattaché, tfn +82 10 32 31 22 36, juhani.vuento(a)formin.fi

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 27.12.2022