Fiskebegränsningarna som skyddar saimenvikaren får bred acceptans

Nyheter - Publicerad 17.11.2020

Invånarna och fritidsfiskarna i Saimenområdet är positiva till att saimenvikaren skyddas och att fisket är tryggt för vikaren. Södra Savolax landskapsförbund har genom en enkät rett ut människors åsikter om skyddet av saimenvikaren och fiskebegränsningarna. Enkäten beställdes av jord- och skogsbruksministeriets arbetsgrupp Saimenvikaren och fisket.

Antalet svar var 1 120. Av svarspersonerna bor 63 procent i saimenvikarens utbredningsområde. Fiskebegränsningarna är allmänt accepterade och människor är vana vid dem. Trots att svarspersonerna har tudelade åsikter om detaljerna i fiskebestämmelserna, anser de att arbetet med att samordna skyddet och fisket samt dialogen bör fortsätta.

– Över 80 procent av de fritidsinvånare som besvarade enkäten sade sig äga en stuga i områden där det förekommer vikare. Flest svar kom det från fritidskommunerna Nyslott, Puumala och S:t Michel. Resultaten av enkäten visar alltså hur invånarna och fritidsinvånarna i Saimenområdet ser på samordningen av skyddet och fisket, säger landskapsdirektör Pentti Mäkinen.

Fiskebegränsningarnas omfattning och nätfiskeförbudets längd delar åsikter

Enligt enkäten råder det fortfarande starka avvikande åsikter om skyddet och fisket. Vissa vill ha ett totalt förbud mot nätfiske och andra vill avveckla begränsningarna helt och hållet. Nästan varannan svarsperson föreslog att begränsningsområdet ska utvidgas och nästan var femte tyckte att begränsningarna måste avvecklas.

Svaren visar att svarspersonerna känner till principerna för samordning av skyddet och fisket eftersom många föreslog att begränsningarna uttryckligen ska utvidgas till nya områden. Tre av fem svarspersoner sade att förbudet mot nätfiske kan förlängas till slutet av juli. Nästan två av fem ville inte ändra tiden för nätfisket och cirka en tredjedel ansåg att det finns grunder för att häva begränsningarna.

– De gällande fiskebestämmelserna är lyckade, restriktionsområdet är enhetligt och täckande. Nät av stark tråd och grimgarn är förbjudna året om, vilket har lett till att färre vikare dör i fiskeredskap. Nätfisket är farligt särskilt för kutar. Nät av tunngarn är inte en så stor risk för vuxna vikare eftersom de simmar genom näten, säger fiskeribiologen Teemu Hentinen.

Fiskebegränsningsområdet är 2 770 kvadratkilometer stort och täcker över 60 procent av Saimens areal från Södra Saimen till Puruvesi, Luonteri och Varkaus och ända till Pyhäselkä i Norra Karelen. De flesta fiskeredskap som är farliga för saimenvikaren är förbjudna året om i detta enhetliga område. Nätfiske är tillåtet 15.4 – 30.6 endast med siklöjenät med ett knutavstånd under 22 millimeter.

Arbetsgruppen Saimenvikaren och fisket arbetar som bäst med att specificera fiskebestämmelserna för 2021 – 2026. Även denna färska enkät används som grund för arbetet. Arbetsgruppen överlämnar slutrapporten senast den 10 december.

Ytterligare information:

Sanna Poutamo, miljöchef, Södra Savolax landskapsförbund, tfn 040 724 9618, sanna.poutamo(at)esavo.fi
Teemu Hentinen, fiskeribiolog, NTM-centralen i Södra Savolax, tfn 0295 024 037, teemu.hentinen(at)ely-keskus.fi
Information av arbetsgrupp Saimenvikaren och fisket: Eija Kirjavainen, fiskeriråd, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 404, eija.kirjavainen(at)mmm.fi

Nyhet från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet  17.11.2020