Fiskevårdsavgifterna för 2023–2027 har fastställts

Nyheter - Publicerad 17.11.2022

Den 17 november 2022 utfärdade statsrådet en förordning om fiskevårdsavgifternas storlek 2023–2027. Fiskevårdsavgiften för ett kalenderår stiger till 47 euro (tidigare 45 euro) och avgiften för sju dygn till 16 euro (tidigare 15 euro), medan avgiften för ett dygn fortsättningsvis är 6 euro. Förordningen träder i kraft den 18 november 2022.

Insamlingen av fiskevårdsavgifter för 2023 kan inledas när förordningen träder i kraft. Forststyrelsen svarar för insamlingen av fiskevårdsavgifterna. Fiskevårdsavgifterna kan betalas bland annat via Forststyrelsens nätbutik, mobilapplikation och telefontjänst Eräluvat från och med fredagen den 18 november kl. 9.00.

Ändringen av fiskevårdsavgifternas storlek baserar sig på ett villkor i 79 § 3 mom. i lagen om fiske. Enligt det ska fiskevårdsavgiftens storlek justeras femårsvis genom förordning av statsrådet enligt förändringen i penningvärdet och avgiftsbeloppet avrundas till närmaste hela euro. De höjningar som nu gjorts för följande femårsperiod grundar sig på förändringen i levnadskostnadsindexet.

Fiskevårdsavgiften ska betalas av personer i åldern 18–64 år som fiskar med något annat handredskap än metspö eller pilk, fiskar med fångstredskap eller fiskar kräftor. Betald fiskevårdsavgift berättigar till fiske med ett handredskap i nästan hela landet (i vissa fall behövs också tillstånd av ägaren av vattenområdet). Avgiftsmedlen används bland annat till vård av fiskevattnen, förvaltning av fiskbestånden, fiskeövervakning och rådgivning till fiskare.

Mer information: 

Roni Selén, specialsakkunnig, tfn 040 507 3934, roni.selen(at)gov.fi

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 17.11.2022