Förbättring av driftssäkerheten och cybersäkerheten hos vattentjänsterna beviljades understöd för 2,23 miljoner euro

Nyheter - Publicerad 21.2.2024

De 51 projekt som beviljas understöd främjar förutom cybersäkerheten inom vattenförsörjningen även det regionala samarbetet mellan och sammanslagningar av vattentjänstverken.

Vattentjänsterna är en viktig del av samhällets kritiska infrastruktur och nödvändiga tjänster och som måste fungera tillförlitligt och störningsfritt under alla förhållanden.

I statsbudgeten för 2023 ansågs det nödvändigt med ett nytt anslag för att förbättra driftssäkerheten och cybersäkerheten hos vattentjänsterna. Anslaget är en del av en större helhet genom vilken man tryggar funktionen hos kritisk infrastruktur i den förändrade säkerhetspolitiska miljön.

Jord- och skogsbruksministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax beviljade ur ansla-get 2,23 miljoner euro åt 51 projekt. Under ansökningstiden 2.10–30.11.2023 inkom 82 ansökningar.

De projekt som beviljats bidrag syftar främst till att säkerställa cybersäkerheten hos vattentjänster. Dessu-tom utvecklas det regionala samarbetet inom vattentjänsterna samt främjas sammanslagningar av vat-tentjänstverk genom utredningar om dessa.

”I projekten utarbetas planer för att förbättra digitaliseringen och cybersäkerheten, främja och genom-föra gränssnittslösningar för anläggningarnas centrala system och förbättra vattentjänsternas cybersä-kerhet genom ett antal olika åtgärder. Dessutom syftar en del av projekten till att genomföra samman-slagningar av vattentjänstverk. Projekten genomförs av allt från vattentjänstverk i stora städer till små lokala vattenandelslag, och de gagnar över hundra anläggningar runt om i landet”, säger Markus Tirkkonen, sakkunnig inom vattenhushållning vid närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax.

”Förutom för förbättring av cybersäkerheten fick vi glädjande nog många ansökningar för att främja strukturomvandlingen av vattentjänsterna. Samtidigt genomförs målen för den nationella vattentjänstre-formen”, säger Johanna Kallio, konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet.

Bilagor:
Projekt som beviljats understöd i projektansökan för drift- och cybersäkerhet inom vattenförsörjningen.

Mer information:
Markus Tirkkonen, sakkunnig inom vattenhushållning vid närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Sa-volax, tfn 029 502 4066, markus.tirkkonen@ely-keskus.fi
Jyrki Lammila, chef för vattentjänster, närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax, tfn 029 502 2890, jyrki.lammila@ely-keskus.fi
Johanna Kallio, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 516 2011, johanna.kallio@gov.fi

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax och jord- och skogsbruksministeriets gemensamma pressmeddelande 21.2.2024