Forsknings- och innovationsprogrammet Hiilestä kiinni (Fånga kolet) bidrar till klimatsäkra markanvändningslösningar – finansiering utlyses

Nyheter - Publicerad 9.11.2020

Jord- och skogsbruksministeriet har utlyst en omfattande forsknings- och innovationsfinansiering på ca 9 miljoner euro för projekt som ska producera information om sätten att stärka klimatsäkerheten inom jord- och skogsbruket. Det treåriga forsknings- och innovationsprogrammet Hiilestä kiinni (Fånga kolet) är en central del av markanvändningssektorns klimatåtgärder i enlighet med regeringsprogrammet.

För att nå klimatmålen inom markanvändningssektorn krävs att forskare, verksamhetsövare och andra aktörer i samhället samarbetar brett. Fler än 200 forskare och företrädare för andra grupper deltog i programmets webbinarium och nätverksevenemang som hölls i dag.

Ansökningstiden för programfinansieringen pågår fram till den 21 december 2020 och enligt planerna ska det inledas flera forskningsprojekt nästa vår. Avsikten är också att redan 2021 öppna en kompletterande ansökan om medel via programmet.

Ansökningarna behandlas i januari 2021 av en panel som hopkallats för detta ändamål. Forsknings- och innovationsprojekten kan inledas tidigast den 1 mars 2021. Ministeriets finansiering för de projekt som finansieras genom denna ansökan löper ut senast den 31 december 2023.

Programmet har tagits fram i samarbete med forskare och intressegrupper

För att målet om ett klimatneutralt Finland 2035 ska nås krävs det förutom att de fossila utsläppen minskas också att utsläppen från jord- och skogsbruket och annan markanvändning minskas samt att kolsänkorna och kollagren bevaras och stärks. Den eftersträvade nettoeffekten av markanvändningssektorns ytterligare klimatåtgärder är minst 3 miljoner ton CO2-ekvivalenter per år fram till 2035.

– Markanvändningssektorn spelar en viktig roll när det gäller lösningar för att bekämpa och motarbeta klimatförändringen. För att vi ska nå målet kräver det brett samarbete mellan forskarna och de övriga aktörerna. Utifrån forskningsinformationen kan vi genomföra fungerande och resultatgivande åtgärder för att stärka kolupptaget, minska utsläppen och ersätta fossila råvaror,  säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Målet med programmet Hiilestä kiinni (Fånga kolet) är att producera information som föregriper förändringar i omvärlden om hur jord- och skogsbruket och den övriga markanvändningen kan göras klimatsäkrare både på kort och på lång sikt. Ett ytterligare mål är att stärka hållbar användning av förnybara naturresurser samt den övergripande hållbarheten. Programmet har tagits fram i samarbete med forskare och intressegrupper.

– Vi bör bättre än tidigare kunna förutse förändringarna för att kunna rikta lösningarna inom markanvändningen på ett rätt sätt. För att på förhand kunna bedöma den totala övergripande hållbarheten och konsekvenserna behöver vi forskning, vars resultat vi måste kunna tillämpa på olika markanvändningsåtgärder både på den nationella nivån och på den lokala nivån, säger Jaana Husu-Kallio, jord- och skogsbruksministeriets kanslichef.

Ny information om påverkanskedjorna

För att målen för programmet Hiilestä kiinni (Fånga kolet) ska kunna nås förutsätts interdisciplinär verksamhet och samarbete mellan olika aktörer. Därför önskas det ansökningar särskilt av konsortier som består av två eller flera organisationer. I konsortieprojekt beviljas finansieringen till huvudsökanden som sköter kontakterna och penningtrafiken till andra organisationer och  ministeriet. I konsortierna kan också ingå företag. Det förväntas att forskningssammanslutningarna på ett tydligt sätt anger i sina ansökningar de påverkanskedjor i sina projektförslag som bidrar till att uppnå målet Klimatneutralt Finland 2035.

Det nya programmet stärker avsevärt forskningen kring jord- och skogsbruket och den övriga markanvändningen och ger forskare inom olika vetenskapsområden utmärkta möjligheter att fördjupa och bredda kunnandet. Också de tidigare forskningsresultaten och den nuvarande och framtida internationella och nationella forskningen ska i högre grad integreras med beslutsfattandet.

– Utöver naturvetenskaplig forskning behöver vi till exempel forskning om attityder och beteende för att vi verkligen ska få till stånd en förändring i handlingssätten. Jord- och skogsbruket blir inte klimatsmart utan klimatsmarta jordbrukare och skogsägare, säger Johanna Kohl,  forskningsprogramchef som svarat för beredningen av programmet vid jord- och skogsbruksministeriet.

Enligt Kohl är det också viktigt att främja innovationsverksamheten i samband med forskningsprojekten. Innovationerna kan gälla till exempel processer, tekniska lösningar eller nya tjänster. Finansiering kan också beviljas för öppen och användarorienterad Living Lab-verksamhet som utförs i praktiska verksamhetsmiljöer.

Mer information:

Forsknings- och innovationsprogrammet Hiilestä kiinni (Fånga kolet): Johanna Kohl, forskningsprogramchef, tfn 0295 16 2211
Ansökan om finansiering: Eeva Karjalainen, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2137
Markanvändningssektorns klimatåtgärder: Reetta Sorsa, ledande sakkunnig, tfn 0295 16 2118
E-postaddresser: fornamn.efternamn@mmm.fi

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 9.11.2020