Förslag om att stänga systemet med produktionsstöd för förnybar el från nya skogsfliskraftverk på remiss

Nyheter - Publicerad 5.11.2020

Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtanden om en proposition med förslag till ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (produktionsstödslagen). Genom den föreslagna ändringen stängs systemet med produktionsstöd för nya skogsfliskraftverk genom att det fastställs en tidsfrist för inlämnande av ansökningar om godkännande av dem.

Enligt förslaget förutsätter godkännande av skogsfliskraftverk för systemet med produktionsstöd att elproducenten lämnar in en ansökan om godkännande senast 1.2.2021.

Begäran om utlåtande finns på adressen www.utlåtande.fi. Remisstiden löper ut 27.11.2020. Därefter fortsätter beredningen av lagändringarna som tjänsteuppdrag vid ministeriet. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

I nuläget bedöms det inte längre finnas något behov av stödsystemet i fråga. Avsikten är att stängningen av stödsystemet ska ske så att det godkännande av statligt stöd (notifikation) som kommissionen gett och som upphör 22.3.2021 fortfarande är i kraft.

Den föreslagna nedläggningen påverkar inte stödet till sådana skogsfliskraftverk som redan har godkänts eller kommer att godkännas på basis av en ansökan om godkännande som lämnats in till stödsystemet senast 1.2.2021. Till dessa betalas stöd i enlighet med produktionsstödslagen och produktionsstödsförordningen till utgången av stödperioden på 12 år.

Genom lagförslaget föreslås inga andra ändringar av produktionsstödslagen. Bestämmelser om stödsystemet finns i lagen från 2010. Det har varit ett centralt stödsystem för att öka produktionen av el från olika förnybara energikällor (vind, biogas, trädbränsle, skogsflis).

I fråga om andra produktionsformer än skogsflis har stödsystemet redan tidigare stängts så att nya kraftverk inte längre godkänns för stödsystemet.

Ytterligare information:
Inkeri Lilleberg, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7092

Pressmeddelande från Finlands Arbets- och näringsministeriet 5.11.2020