Förslag till ändring av distributionsskyldigheten för biodrivmedel överlämnades till riksdagen

Nyheter - Publicerad 25.9.2020

Vid sitt sammanträde den 24 september 2020 överlämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport (lagen om distributionsskyldighet). Genom lagen om distributionsskyldighet främjas användningen av biodrivmedel för att motorbensin och dieselolja ska kunna ersättas i trafiken. Ändringar föreslås också i lagen om främjande av användningen av biobrännolja och i lagen om Energimyndigheten.

En viss procentandel av det bränsle som levereras av drivmedelsdistributörer, det vill säga företag som levererar drivmedel till exempel till bensinstationer, ska årligen vara biodrivmedel. År 2020 ska andelen biodrivmedel utgöra 20 procent av det totala energiinnehållet i motorbensin, dieselolja och biodrivmedel som levereras till konsumtion. Efter det ska andelen biodrivmedel gradvis öka till 30 procent år 2029.

Om distributionsskyldigheten överskrids något år kan överskridandet skjutas upp och beaktas i skyldigheten för följande år. Drivmedelsdistributörerna har utnyttjat denna flexibilitet i stor utsträckning, och skyldigheten har överskridits i betydande grad under flera år.

Överföringen av överskridandet har tidigare begränsats till 10 procent för 2020. Syftet med detta undantag var att säkerställa att den kalkylerade andel biodrivmedel som överförs från 2020 inte i alltför hög grad minskar den mängd biodrivmedel som faktiskt distribueras 2021 och därmed utsläppsminskningen 2021. Coronaläget har dock minskat bränsleförbrukningen så mycket att en sådan minskning inte har förutsetts i den gällande lagstiftningen.

Distributionsskyldigheten för 2020 uppfylls med betydligt mindre mängder biodrivmedel än väntat, och den andel som distributörerna överfört från 2019 kommer sannolikt att täcka en betydande del av distributionsskyldigheten för 2020. I praktiken innebär detta att man eventuellt hamnar i en situation där Finland inte uppfyller sin skyldighet enligt EU:s direktiv om förnybar energi när det gäller andelen förnybar energi i trafiken.

Genom den ändring som föreslås ska bestämmelserna om överskridande av distributionsskyldigheten lindras i fråga om 2020. Enligt förslaget kan den mängd som ska beaktas i distributionsskyldigheten för 2021 i stället för 10 procent vara högst 30 procent av den energimängd som motsvarar distributionsskyldigheten för 2020.

Syftet med ändringen är att säkerställa att Finland når sina bindande mål för förnybar energi inom transportsektorn. Dessutom är syftet att säkerställa att den minskade trafikvolymen till följd av coronaläget inte oskäligt ökar kostnaderna för de bolag som distribuerar drivmedel.

I de föreslagna lagändringarna föreskrivs också att tillsynen över att distributionsskyldigheten i fråga om transport och distributionsskyldigheten i fråga om biobrännolja iakttas ska överföras från Skatteförvaltningen till Energimyndigheten från ingången av 2021.

En mer omfattande uppdatering av lagstiftningen har inletts – skyldigheten utvidgas till att omfatta nya bränslen

Arbets- och näringsministeriet har inlett beredningen av en mer omfattande uppdatering av lagstiftningen om distributionsskyldighet. Vidare är det i samband med lagstiftningsprojektet meningen att bestämmelserna om transportsektorn i direktivet om förnybar energi ska införlivas i den nationella lagstiftningen och att distributionsskyldigheten för biodrivmedel ska utvidgas till att omfatta nya bränslen.

I en utredning som ministeriet låtit göra och som publicerades i början av september rekommenderas att distributionsskyldigheten för biodrivmedel för trafiken utvidgas till att omfatta även fordonsgas och elbränslen.

Ytterligare information:
Inkeri Lilleberg, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 092

 

Pressmeddelande från Finlands arbets- och näringsministeriet 25.09.2020