Förslag till ändring av distributionsskyldigheten för biodrivmedel på remiss

Nyheter - Publicerad 24.7.2020

Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtanden om utkastet till lagförslag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel (lagen om distributionsskyldighet) samt ikraftträdandebestämmelsen i lagen. Ändringar föreslås också i lagen om främjande av användningen av biobrännolja och i lagen om Energimyndigheten. Genom lagen om distributionsskyldighet främjas användningen av biodrivmedel som ersättning för motorbensin och dieselolja i trafiken.

Begäran om utlåtande finns på adressen www.utlåtande.fi. Remisstiden går ut den 26 augusti 2020. Därefter fortsätter beredningen av lagändringarna som tjänsteuppdrag vid ministeriet. Avsikten är att regeringspropositionen ska lämnas till riksdagen för behandling i september.

En viss procentandel av det bränsle som distributörer av drivmedel, dvs. företag som levererar drivmedel till exempel till bensinstationer, levererar ska varje år vara biodrivmedel. År 2020 ska andelen biodrivmedel utgöra 20 procent av det totala energiinnehållet i den motorbensin, dieselolja och biodrivmedel som distributören levererar till konsumtion. Andelen biodrivmedel ökar gradvis till 30 procent år 2029.

Om distributionsskyldigheten överskrids något år, kan överskridandet skjutas upp till följande år, i vars skyldighet överskridandet beaktas. Distributörerna av drivmedel har utnyttjat denna flexibilitet i stor utsträckning, och det har skett ett betydande överskridande av skyldigheten under flera år.

Överföringen av överskridandet har tidigare begränsats till 10 procent för 2020. Syftet med denna undantagsbestämmelse var att säkerställa att den kalkylerade andel biodrivmedel som överförs från 2020 inte i onödan minskar den mängd biodrivmedel som faktiskt delas ut 2021 och därmed utsläppsminskningen 2021. Coronaläget har dock minskat bränsleförbrukningen så mycket att den inte har förutsetts i den gällande lagstiftningen.

Distributionsskyldigheten för 2020 uppfylls med betydligt mindre mängder biodrivmedel än väntat, och den andel som distributörerna överfört från 2019 kommer sannolikt att täcka en betydande del av distributionsskyldigheten för 2020. I praktiken innebär detta att det är möjligt att hamna i en situation där Finland inte uppfyller förpliktelsen om andelen förnybar energi i trafiken enligt EU:s direktiv om förnybar energi.

Genom den ändring som föreslås ska bestämmelserna om överskridande av distributionsskyldigheten lindras i fråga om 2020. Enligt förslaget kan den mängd som ska beaktas i distributionsskyldigheten för 2021 i stället för 10 procent vara högst 30 procent av den energimängd som motsvarar distributionsskyldigheten för 2020.

Syftet med ändringen är att säkerställa att Finland når sina bindande mål för förnybar energi inom trafiksektorn. Dessutom strävar man efter att säkerställa att den minskning av trafikvolymen som coronaläget orsakat inte oskäligt ökar kostnaderna för de bolag som distribuerar drivmedel.

Dessutom föreslås det i lagutkasten att tillsynen över att distributionsskyldigheten i fråga om trafiken och distributionsskyldigheten i fråga om biobrännolja iakttas överförs från Skatteförvaltningen till Energimyndigheten från ingången av 2021.

Ytterligare information:

Inkeri Lilleberg, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7092 (anträffbar 25.7 och 3–7.8 samt 24.8–)
Harri Haavisto, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7059 (anträffbar fr.o.m. 27.7)
Jukka Saarinen, överingenjör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4806 (anträffbar fr.o.m. 3.8)

Utkast till RP med förslag till lag om ändring av lagen om användning av biodrivmedel för transport och till vissa lagar som har samband med den.

Pressmeddelande från Finlands arbets- och näringsministeriet 24.7.2020


Taggar: nyheter