Forststyrelsens nya ägarpolitiska riktlinjer

Nyheter - Publicerad 28.4.2020

Finanspolitiska ministerutskottet för statsminister Sanna Marins regering godkände i dag Forststyrelsens nya ägarpolitiska riktlinjer för åren 2020 – 2024. De nya riktlinjerna baserar sig på förändringarna i omvärlden och på regeringsprogrammets centrala mål, det vill säga målet om klimatneutralitet 2035, målet om att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden och målen för ett hållbart skogsbruk.

De nya riktlinjerna samordnar allt bättre de olika formerna av markanvändning och målen om ett hållbart skogsbruk, tillgången till virke, den biologiska mångfalden, rekreationsanvändningen och klimatpolitiken.

Forststyrelsen sätter nu också för första gången upp tillväxtmål i fråga om kolsänkor och kollager både för affärsverksamhetsområdena och för naturtjänstområdena. Målet för de mångbruksskogar där det bedrivs affärsverksamhet är att vidta sådana åtgärder under planeringsperioden som ökar kolsänkorna med minst 10 procent före 2035. Åtgärder kommer att stärka kolsänkorna redan under planeringsperioden.

I praktiken innebär ändringarna att man i Forststyrelsens skogsbruk i fortsättningen ska satsa starkt på aktiv naturvård, klimatmässig motståndskraft, restaurering av myrmarker, ökad odling av olikåldrig skog och vattenskydd och på att samordna planeringen av rekreations-, naturturism- och renskötselanvändningen. Samtidigt med det planmässiga genomförandet av dessa åtgärder kommer råvaruförsörjningen inom skogsbioekonomin och arbetet med att uppnå dess positiva effekter på regionalekonomin och sysselsättningen att fortsätta i enlighet med de regionala naturresursplanerna.

Kravet på intäktsföring till staten lindras

De överenskomna nya åtgärderna består till exempel i att ändra behandlingen av torvmarker, öka skogarnas tillväxt genom gödsling och plantering av förädlade plantor samt att utarbeta ett nytt program för naturvårdsåtgärder. I programmet ingår bland annat naturvård av lundar och solexponerade miljöer, restaurering av myrar, ökad användning av bränning samt röjning av bäckar och borttagande av vandringshinder för fisk.

Andelen av odling av olikåldrig skog ska ökas från 15 procent till 25 procent vid förnyelseavverkningar. Ökningen ska gälla särskilt torvmarker och viktiga rekreationsområden. Vid planeringen beaktar man också renskötselns och samekulturens förutsättningar.

Dessa åtgärder medför merkostnader och minskar i någon mån avverkningsvolymerna. Detta beaktas när Forststyrelsens resultatmål sätts upp. Det nya målet för avkastningen på det investerade kapitalet på 4,4 procent motsvarar en årlig intäktsföring på 114 miljoner euro till staten i slutet av planeringsperioden. Det är cirka 18 miljoner euro mindre än om man hade fortsatt verksamheten i enlighet med de tidigare riktlinjerna.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä tror att målen överensstämmer bra med de mål som staten har satt upp för vården och användningen av skogarna.

– I Forststyrelsens verksamhet beaktas alla de olika dimensionerna av hållbarhet. I de mål som nu godkänts utgår vi från att det är möjligt att göra många olika saker samtidigt i våra skogar: bedriva skogsbruk, värna om naturen, jaga, fiska, motionera och öka kolsänkorna. Även Forststyrelsen ansvarar för att industrins behov av virke tillgodoses, och främjar i värdekedjan både sysselsättningen och den regionala ekonomin. I målen har man också lagt stor vikt vid intresset för friluftsliv och naturturismen i statens markområden.

– Forststyrelsen har goda förutsättningar att uppnå målen för industrins råvaruförsörjning och sysselsättning på ett övergripande hållbart sätt eftersom riktlinjerna starkt bidrar till regeringsprogrammets mål om klimatsäkerhet och biologisk mångfald.

De ändringar som gjorts i resultatmålet kräver en extra satsning på ungefär 50 miljoner euro under hela planeringsperioden för den aktiva vården av skog och natur och för samordningen av de olika målen.

Naturvärden ska tryggas – de nya riktlinjerna är också till fördel för rekreationsanvändningen samt jakten och fisket

När det gäller naturskyddsområden effektiviseras åtgärderna för att stoppa försämringen av hotgraden hos arter och naturtyper. Livsmiljöernas tillstånd i naturskyddsområdena förbättras bland annat med hjälp av de omfattande restaurerings- och iståndsättningsåtgärder som ingår Helmi-programmet.

Naturvärdena i naturskyddsområdena och andra områden som reserverats för rekreation tryggas.

Samtidigt minskar man systematiskt det eftersatta underhållet när det gäller vandringsleder och guidningstjänster.

– Att bekämpa klimatförändringen och utarmningen av naturen är de största utmaningarna i vår tid.

Jag är nöjd över att Forststyrelsen enligt de nya riktlinjerna arbetar allt hårdare för att lösa hållbarhetskrisen.

Forststyrelsen bidrar till målet att Finland ska vara klimatneutralt 2035 och uppvisa negativa koldioxidutsläpp kort därefter samt till målet om att bevara och utveckla naturens biologiska mångfald och naturrekreationen.

Statens marker sköts och används så att de fungerar som växande kolsänkor och kollager på kort och lång sikt, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

I den planläggning och fastighetsutveckling som gäller Forststyrelsens marker beaktas samhällets sammanräknade fördelar, såsom att främja användningen av förnybar energi och att skapa verksamhetsförutsättningar för företag inom turism och andra branscher.

I statens områden är målet för utvecklingen av naturturismen och naturrekreationen att öka välfärdseffekterna, främja lokal företagsamhet och att sörja för att det finns förutsättningar för fritidsfiske och jakt. Ett ytterligare mål är att främja livskraften, produktiviteten och mångfalden hos vilt- och fiskbestånden samt den inhemska fiskodlingen i statens vattenområden.

Ytterligare information:

Marja Kokkonen, avdelningschef, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 524 6267, marja.kokkonen@mmm.fi
Teppo Säkkinen, minister Leppäs specialmedarbetare, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 050 516 2868, teppo.sakkinen@mmm.fi
Juha S. Niemelä, verkställande direktör, Forststyrelsen, tfn 0206 39 4201, juha.niemela@metsa.fi
Pirkko Isoviita, överforstmästare, miljöministeriet, tfn 0295 250 194, pirkko.isoviita@ym.fi
Antti Heikkinen, minister Mikkonens specialmedarbetare, tfn 050 348 1406, antti.heikkinen@ym.fi

Jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 28.4.2020